INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU KOJI SU U IZOLACIJI ILI NA BOLOVANJU ZBOG INFEKCIJE NOVIM KORONA VIRUSOM

Poznato je da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 2. aprila 2020.god., donela obavezujuću preporuku kojom je omogućeno zaposlenima u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i nekim drugim državnim i javnim službama, primanje naknade za bolovanje u iznosu 100% osnovne plate, ukoliko su u izolaciji ili samoizolaciji zbog sumnje da su eventualno inficirani novim korona virusom (SARS-Cov-2), ili ako su na bolovanju zbog ispoljene bolesti COVID-19. Ovo je ispravan postupak, jer bi u suprotnom zaposleni u zdravstvu, koji su se inficirali obavljajući svoje profesionalne dužnost i obaveze, bili kažnjeni umanjenjem zarade za 35%. Dakle, u ovoj situaciji, imate pravo na 100% naknade zarade.

Zaključivanjem Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: Aneks PKU) dana 15.04.2020.god., stvoren je pravni osnov da se ovo pravo neposredno ostvari.

Aneksom PKU u Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (”Sl. Glasnik RS”, broj 96/2019), dodat član 101a koji glasi:

”Član 101a

Zaposleni ima pravo na na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u predhodnih 12 meseci pre meseca u kome je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Zaposleni ostvaruje pravo iz stava 1. ovog člana tako što se:
1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava poslodavca;
2) počev od 31. dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate, a iz sredstava poslodavca, za preostali iznos razlike do visine 100% prosečne plate.

Pravo na naknadu plate iz st. 1. i 2. ovog člana, ostvaruje zaposleni koji je odsustvovao sa rada počev od 1. marta 2020. godine iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana.

Odsustvo sa rada iz stava 1. ovog člana zaposleni dokazuje rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.” (Kraj citata)

Poštovane koleginice i kolege zaposleni u zdravstvu, iz Aneksa PKU utvrđeni su određeni uslovi za ostvarivanje prava na naknadu plate od 100%:
– Privremena sprečenost za rad nastala je potvrđenom zaraznom bolešću COVID-19, odnosno mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću. To znači da postoji ili dokumentovana dijagnoza bolesti COVID-19 izdata od strane zdravstvene ustanove, ili rešenje (upravni akt) nadležnog organa o meri izolacije ili samoizolacije. Imajući u vidu da su nadležni organi, polazeći od činjenice da je proglašeno vanredno stanje, u više slučajeva izdavali samo usmenu naredbu građanima (npr. o samoizolaciji), snažno preporučujemo svima da zahtevaju od postupajućeg organa da im izda odgovarajuće rešenje u pisanoj formi.
– Zarazna bolest COVID-19 ili mera izolacije, odnosno samoizolacije, nastupila je kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata. To znači da je epidemiološkom obradom, istraživanjem i izviđanjem moguće utvrditi logičan sled događaja, kontakata i ekspozicije, koji čine verovatnim da je do infekcije ili izloženosti virusu SARS-Cov-2, došlo u vezi poslova, radnih zadataka ili službenih dužnosti. Na primer, ako je zaposleni u zdravstvu bio na dvonedeljnom godišnjem odmoru u inostranstvu, a po povratku u zemlju bio u izolaciji i utvrđeno je da je pozitivan na virus SARS-Cov-2, nije dokazivo da je oboleo (ili je u izolaciji) zbog obavljanja poslova, radnih zadataka ili službenih dužnosti.
– Napominjemo da je Aneksom PKU utvrđeno da se za prvih 30 dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava poslodavca, a počev od 31. dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate (dakle, 65%), a iz sredstava poslodavca, za preostali iznos razlike do visine 100% prosečne plate. Veoma je važno ispratiti i kontrolisati da li će svaki pojedinačni poslodavac (zdravstvena ustanova javnog zdravstvenog sistema), isplatiti svoj deo naknade plate (35%), koji je dužan da isplati po Aneksu PKU, da bi zaposleni koji ispunjavaju uslove primili platu u iznosu od 100%. U praksi se može desiti da će ovde Novi sindikat zdravstva morati da interveniše, ako se dese nepravilnosti, da bi štitio prava svog članstva.
– Da bi zaposleni ostvario pravo na naknadu plate od 100%, potrebno je da dokaže ispunjavanje uslova datih u Aneksu PKU. Ovo se može izvršiti rešenjem nadležnog organa koji je odredio izolaciju ili samoizolaciju. To je najčešće sanitarni inspektor koji je doneo rešenje o izolaciji/samoizolciji. Međutim, rešenje u određenim situacijama mogu izdati i drugi nadležni organi: organi nadležni za kontrolu prelaženja državne granice (granična policija), carinski organi, izvod iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova. U svakom slučaju, ako je zaposleni upućen u izolaciju/samoizolaciju usmenim naređenjem nadležnog organa (zbog činjenice da je proglašeno vanredno stanje), neophodno je od postupajućeg organa zahtevati upravni akt – rešenje u pisanoj formi, koje je on po zakonu dužan da izda – po zahtevu. U praksi i na osnovu naših saznanja, daleko najveći broj rešenja izdaje sanitarna inspekcija.
– U slučaju bolovanja usled zarazne bolesti COVID-19, potpuno validan dokaz za ostvarivanje prava na naknadu plate od 100% za vreme bolovanja, odnosno izolacije, je izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka) izabranog lekara.
– Pravo na naknadu plate od 100% na osnovu Aneksa PKU, odnosi se na zaposlene koji su, iz navedenih razloga, odsustvovali sa rada počev od 1. marta 2020. godine.

Koleginice i kolege, imajte u vidu da neke stvari koje bi trebale da funkcionišu ”po automatizmu”, ne moraju ili neće baš uvek tako funkcionisati. Informatički sistemi u zdravstvu i upravi zavise od adekvatnog unosa i obrade podataka, što znači da ”automatizam sistema” neće uvek funkcionisati kako treba, ni kada je u pitanju vaš izabrani lekar, epidemiološka služba, sanitarna inspekcija, poslodavac…

Pošto procedura i postupci nisu precizno razjašnjeni, ostaje nam jedan logičan model dobre pravne prakse, kako bi ste ostvarili svoja prava, a sprečili eventualne posledice pogrešnog razumevanja ili prekida u lancu obaveštavanja i odlučivanja. Neka naša razmišljanja govore o praktičnim koracima, gde verujemo da će biti najmanja mogućnost greške, ako postupite na sledeći način:

1. Zahtevajte od nadležnog sanitarnog inspektora, ako vas je uputio u izolaciju usmenom naredbom, da vam izda potvrdu u pisanoj formi o izrečenoj meri izolacije. Na posebnom linku Ministarstva zdravlja moguće je uputiti zahtev-obrazac za izdavanje potvrde o izolaciji putem e-mejla. Obrazac zahteva se može dobiti preko internet adrese: https://www.zdravlje.gov.rs./tekst/346871/covid-19.php
Kada popunite navedeni obrazac (ima više obrazaca, za zdravstvene radnike je, na osnovu Aneksa PKU, potreban zahtev-obrazac broj 2), podnosite ga putem e-mejla, da bi ste dobili potvrdu o izolaciji:
potvrda.covid19@zdravlje.gov.rs
U određenim, odnosno posebnim situacijama, kontaktiraćete druge državne organe: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu granične policije ili Upravu carina.

2. Javite se vašem izabranom lekaru telefonom. Vaš izabrani lekar je ovlašćen da vam otvori bolovanje, da registruje da ste u izolaciji, da vam izda potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, kao i da vam izda doznake i zaključi bolovanje. Dokumente je moguće dostaviti elektronskim putem, što je od značaja u situaciji kada ste izolovani. Dokumenti i činjenice koji će biti sačuvani u vašem kartonu kod izabranog lekara, mogu biti od izuzetnog značaja za vaš radno-pravni status, pogotovo ako vaše odsustvovanje traje duže od 30 dana.

3. Ukoliko vam se mera izolacije određuje na inicijativu poslodavca (recimo, zbog prodora COVID-19 u vašu zdravstvenu ustanovu, ili kada se smatra da ste bili direktno rizično eksponirani izvoru zaraze), te vam posle epidemiološkog izviđanja sanitarni inspektor odredi meru izolacije, zahtevajte od poslodavca da vam dostavi rešenje o meri izolacije koje se odnosi na vas. Rešenje vam se može poslati elektronskim putem, a predstavlja materijalni dokaz da je vaša izolacija nastala na vašem radnom mestu, da je u vezi sa vašim radnim zadacima i obavezama.

4. Ukoliko poslodavac nije upoznat sa činjenicom da vam je određena mera izolacije ili da ste na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19 (recimo, bili ste samoinicijativno na pregledu u kovid ambulanti), javite se i održavajte telefonski (i e-mejl) kontakt sa poslodavcem. Obavezno obavestite vašeg nadležnog rukovodioca kod poslodavca telefonom o činjenici da ste pod merom izolacije, odnosno da ste na bolovanju. Preporučujemo vam da predstavnika poslodavca o navedenoj činjenici obavestite i e-mejlom, da bi ste o činjenici da ste obavestili poslodavca imali elektronski zapis. Svakako, neophodno je da poslodavca obavestite da vam je nadležni sanitarni inspektor izdao (usmeno ili pisano) naredbu, odnosno rešenje o izolaciji, odnosno da vam je izabrani lekar otvorio bolovanje (ovde bi bilo poželjno da vam izabrani lekar, putem e-mejla, pošalje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, koju vi prosleđujete poslodavcu). Isto tako, čim vam iz sanitarne inspekcije stigne rešenje o izolaciji, dostavite je elektronskim putem poslodavcu.

5. Ukoliko je kod vašeg poslodavca zaposlen doktor–specijalista epidemiolog, odnosno postoji epidemiološka služba, odeljenje za epidemiologiju i preventivu, odeljenje ili služba za bolničku epidemiologiju, potrebno je da telefonom obavestite vašeg epidemiologa u ustanovi, ako vam je rešenjem sanitarnog inspektora određena izolacija ili vam je otvoreno bolovanje zbog bolesti COVID-19, mada bi – u načelu – to trebalo da urade mesno nadležan epidemiolog i sanitarna inspekcija. Takođe, epidemiologa u vašoj ustanovi (ako on u ustanovi postoji) možete kontaktirati ako smatrate sa ste bili u rizičnom kontaktu ili da ste kontaminirani infektivnim materijalom, odnosno da ste u opasnosti od infekcije virusom SARS-Cov-2. Određeni broj zdravstvenih ustanova, koje imaju epidemiološka odeljenja ili službe za bolničku epidemiologiju, samostalno organizuje pregled za svoje zaposlene koji ispunjavaju kriterijume definicije slučaja, uključujući i organizovanje testiranja zaposlenih i obaveštavanje teritorijalno nadležnih epidemiologa i sanitarnih inspektora. Na ovaj način se potrebna dokumentacija prikuplja već kod poslodavca.

Poštovane koleginice i kolege, ovo svakako nisu zvanični algoritmi, već naše razmišljanje o mogućem pravilnom postupanju. Naime, u praksi je bilo primera nesporazuma i neadekvatnog administrativnog i upravnog postupanja, što je delimično i razumljivo. Jednostavno, prioritet za sve nadležne organe i institucije je borba protiv pandemije i njeno suzbijanje. Međutim, sada dolazi vreme i za sređivanje upravno-administrativnih pitanja, što vama omogućava da dođete do neophodnih dokumenata za ostvarivanje prava koja vam pripadaju.

Posebno napominjemo članstvu Novog sindikata zdravstva Srbije, ukoliko dođe do kršenja vaših prava koja su utvrđena Aneksom PKU, da se uvek možete obratiti vašoj sindikalnoj organizaciji NSZ u zdravstvenoj ustanovi, ili centrali Novog sindikata zdravstva na e-mejl: novisindikatzdravstva@gmail.com ili na stalno DEŽURNI telefon: 064/ 13 57 083.

Iskreno vam želimo dobro zdravlje, što znači i da vam opisani postupci nikada ne budu potrebni. Ukoliko ste, ipak, bili u izolaciji ili na bolovanju zbog oboljenja COVID-19, nadamo se da će vam navedene informacije biti od koristi.

U Beogradu, 16.04.2020.god. Novi sindikat zdravstva Srbije

Živorad Mrkić s.r., predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima