U skladu sa članom 44. Ustava Republike Srbije, članovima 6. i 206. Zakona o radu i članova 23. i 62. Statuta Novog sindikata zdravstva Srbije, VII Redovna Skupština Novog sindikata zdravstva Srbije na zasedanju održanom 18.04.2013.god. usvaja

STATUT NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Novi sindikat zdravstva Srbije (u daljem tekstu NSZ ili Sindikat) je granski sindikat zaposlenih u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i farmaceutskoj delatnosti.
Novi sindikat zdravstva Srbije ima status pravnog lica.
NSZ je samostalna, interesna, dobrovoljna organizacija, osnovana na principima izvornog sindikalizma.

Član 2.
Statutom NSZ uređuju se ciljevi i načela, organizovanje i način delovanja.

Član 3.
Statut i drugi opšti akti organizacija članica NSZ moraju biti u skladu sa ovim Statutom.

Član 4.
Pun naziv Sindikata je: Novi sindikat zdravstva Srbije.
Skraćeni naziv je: Novi sindikat zdravstva – NSZ.
Sedište NSZ je u Beogradu.

Član 5.
NSZ ima znak, zastavu, himnu, pečat i štambilj.
Znak NSZ čini beli štit sa centralno pozicioniranim crvenim krstom. U kvadratnim poljima štita nalaze se velika ćirilična slova: gore levo N, gore desno S, dole levo Z. U donjem desnom kvadratu nalazi se Eskulapova zmija. Svi ovi simboli crvene su boje. Oko štita se nalazi lenta čelično-sive boje. Na donjem delu lente nalazi se latinični natpis: IN FAVOREM LABORATORIS. Na lučnom delu lente (oko štita) nalazi se ćirilični natpis: NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA.
Himna NSZ je pesma “Padaj silo i nepravdo!”
Zastava Novog sindikata zdravstva Srbije je crvene boje. Dimenzije su 60×150 cm. Centralnu poziciju zauzima znak NSZ, a ispod znaka je srebrno-sivi ćirilični natpis: NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA.
Pečat Sindikata je okruglog oblika, prečnika 32 mm, u sredini kruga je znak NSZ, a po obodu ćirilični natpis “NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE-BEOGRAD”.
Štambilj Sindikata je pravougaonog oblika, dimenzije 60×40 mm, sa zaglavljem sa natpisom “NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE-BEOGRAD”, te sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

CILJEVI I NAČELA

Član 6.
Osnovni cilj NSZ je unapređenje i zaštita ekonomskih, socijalnih, profesionalnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa članstva, te borba za interese Sveta rada u celini.
U ostvarivanju svojih ciljeva NSZ koristi sva zakonima i međunarodnim konvencijama priznata sredstva.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva NSZ može stupati u sindikalne asocijacije i međunarodne sindikalne organizacije.

Član 7.
Načela organizovanja i delovanja se zasnivaju na:

 1. sindikalnoj solidarnosti na osnovama zajedničkog interesa;
 2. odlučnoj borbi za interese zaposlenih u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i farmaceutskoj delatnosti, kao i za interese Sveta rada u celini;
 3. zalaganje za ukupni napredak naše zemlje;
 4. borbi za sveukupan razvoj zdravstvene i socijalne zaštite, što je interes našeg članstva, ali i opšti interes najvišeg značaja;
 5. saradnji sa drugim sindikatima i sindikalnim asocijacijama;
 6. borbi za slobodu čoveka i razvoj demokratije;
 7. nezavisnosti u odnosu na državnu vlast, poslodavce, političke partije, verske zajednice.

Član 8.
NSZ se u domenu industrijskih i društvenih odnosa prema socijalnim partnerima postavlja na principu recipročnog odgovora: saradnjom na saradnju, sindikalnom borbom kada je neophodno.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 9.
Novi sindikat zdravstva Srbije predstavlja i zastupa Predsednik NSZ, ili ovlašćeno lice u skladu sa ovim Statutom.
ČLANSTVO

Član 10.
Članovi NSZ mogu biti sindikalne organizacije, pojedinci zaposleni u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, farmaceutskoj delatnosti i građani.
Sindikalne organizacije imaju status kolektivnih članova NSZ.
Zaposleni u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, farmaceutskoj delatnosti i građani koji potpišu pristupnicu NSZ smatraju se pojedinačnim članovima NSZ.
Osobe koje nisu pristupile kolektivnom članu NSZ, već su potpisivanjem pristupnice direktno pristupile NSZ, imaju status direktno učlanjenog pojedinačnog člana.
Članovi sindikata iz stava 2., 3. i 4. ovog člana Statuta imaju status redovnih članova.
Status počasnog člana može se dodeliti u skladu sa ovim Statutom.

Član 11.
Kolektivni članovi pristupaju NSZ na osnovu odluke o pristupanju, koju donosi nadležni organ kolektivnog člana.
Odluku o prijemu kolektivnih članova u NSZ donosi Predsedništvo NSZ, a potvrđuje Skupština Sindikata.

Član 12.
Pojedinačni članovi se učlanjuju u NSZ pristupanjem kolektivnom članu NSZ, ili direktnim učlanjivanjem, potpisivanjem pristupnice NSZ.

Član 13.
Redovni pojedinačni član NSZ ima pravo da:

 1.  uživa zaštitu NSZ;
 2.  bira i da bude biran u organe NSZ;
 3.  dobija pravnu pomoć i zaštitu;
 4.  dobija finansijsku pomoć u slučajevima uređenim opštim aktom;
 5.  bude informisan o radu Sindikata;
 6.  ostvari pravo na sindikalno obrazovanje.

Član 14.
Kolektivni član NSZ ima pravo da:

 1. uživa zaštitu NSZ;
 2. bude solidarno pomognut od NSZ u svim situacijama koje to nalažu;
 3. bude predstavljan i zastupan pred socijalnim partnerima;
 4. dobija finansijsku pomoć iz zajedničkih fondova, na osnovu akta zajedničkih fondova NSZ;
 5. predlaže i delegira kandidate za organe NSZ;
 6. koristi informativne, organizacione i tehničke usluge NSZ.

Član 15.
Redovni član NSZ, kolektivni i pojedinačni, ima dužnost da:

 1. poštuje Statut i Programska načela NSZ;
 2. poštuje odluke organa NSZ i učestvuje u sindikalnim akcijama;
 3. pomaže rad i čuva ugled NSZ;
 4. aktivno radi na povećanju broja članova;
 5. širi ideje iz Statuta i Programskih načela NSZ;
 6. plaća članarinu.

Član 16.
Članstvo u NSZ prestaje:

 1. Na osnovu pisane izjave pojedinačnog člana;
 2. Istupanjem kolektivnog člana, na osnovu odluke Skupštine kolektivnog člana;
 3. Isključenjem kolektivnog ili pojedinačnog člana u skladu sa ovim Statutom;
 4. Brisanjem pojedinačnog člana iz Registra članstva NSZ ili gašenjem i brisanjem iz Registra sindikata sindikalne organizacije-kolektivnog člana NSZ.

Član 17.
Mera isključenja kolektivnog i pojedinačnog člana izriče se u sledećim slučajevima:

 1. delovanje protivno odredbama ovog Statuta i Programskih načela NSZ;
 2. zloupotreba položaja, funkcije i statutarnih ovlašćenja;
 3. neopravdano neplaćanje članarine.

Pod opravdanim neplaćanjem članarine podrazumevaju se svi slučajevi gde je Predsedništvo NSZ, na osnovu pisanog zahteva pojedinačnog ili kolektivnog člana,donelo odluku da se pojedinačni ili kolektivni član privremeno oslobodi plaćanja članarine,a zbog izuzetno otežanih uslova ili objektivnih okolnosti u kojima se navedeni član našao.Predsedništvo NSZ može doneti navedenu odluku na osnovu utemenjenog saznanja i bez pisanog zahteva,u slučaju zadesnih situacija ili više sile.
Pod neopravdanim neplaćanjem članarine podrazumevaju se svi slučajevi u kojima pojedinačni ili kolektivni član NSZ ne plaća članarinu, a da pritom nije doneta odluka Predsedništva NSZ iz stava.

2. ovog člana.
Pojedinačni i kolektivni članovi NSZ dužni su da uplaćuju članarinu Sindikatu redovno,a najmanje jednom mesečno po isplaćenom konačnom obračunu zarade. Kolektivni članovi NSZ imaju statutarnu obavezu da članarinu uplaćuju tačno i precizno u odnosu na broj članova i u skladu sa načinom rapodele članarine iz člana 55. st.2. i st.3. ovog Statuta.
U slučaju neopravdanog plaćanja članarine iz st. 1. tč. 3. ovog člana, mera isključenja kolektivnog ili pojedinačnog člana vrši se brisanjem iz registra članstva, ćna osnovu validne finansijske dokumentacije.
Mera isključenja kolektivnog ili pojediničanog člana je izvršna po odluci Predsedništva NSZ ili Saveta osnivača NSZ.

Član 18.
Pojedinačni član koji je u članstvu kolektivnog člana NSZ može biti isključen iz NSZ i na taj način što će ga kolektivni član isključiti iz svog članstva, na osnovu Statuta kolektivnog člana.

Član 19.
Pojedinačni i kolektivni član, isključen iz NSZ, ima pravo žalbe Statutarnom odboru NSZ.
Žalba ne odlaže izvršenje.

Član 20.
Pojedinačni član NSZ prava iz člana 13. ovog Statuta ostvaruje u sindikalnoj organizaciji kojoj pripada, odnosno u pripadajućoj teritorijalnoj organizaciji NSZ ako je formirana, u skladu sa opštim aktima.
Pojedinačni član prava iz člana 13. ovog Statuta ostvaruje i preko organa Novog sindikata zdravstva Srbije, u slučajevima predviđenim posebnim opštim aktima NSZ, ili kada iz opravdanih razloga sindikalna organizacija, odnosno teritorijalna organizacija nisu u stanju da omoguće ostvarivanje određenog prava svom članu.

ORGANI NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 21.
Organi NSZ su Skupština, Savet osnivača, Predsedništvo, Predsednik, Potpredsednici, Centralni izvršni odbor, Nadzorni odbor i Statutarni odbor.
Organi NSZ donose odluke po principu proste većine glasova, osim ako ovim Statutom to nije drugačije uređeno.
Članovi organa NSZ,kao i članovi organa sindikalnih organizacija-kolektivnih članova NSZ i članovi organa Teritorijalne strukture NSZ/Teritorijalnih organizacija, ne mogu biti osobe koje su u članstvu nekog drugog sindikata.
Pod pojmom drugi sindikat iz st. 3. ovog člana ne smatra se sindikalna asocijacija ili međunarodna sindikalna organizacija kojoj NSZ pristupi kao kolektivni član, u skladu sa ovim Statutom.

SKUPŠTINA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 22.
Skupština NSZ je vrhovni organ NSZ. Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe, kolektivne i pojedinačne članove NSZ.

Član 23.
Skupština Novog sindikata zdravstva Srbije:

 1. Usvaja Poslovnik o radu Skupštine NSZ;
 2. usvaja Statut i izmene i dopune Statuta NSZ;
 3. usvaja Programska načela i Programsku izjavu NSZ;
 4. usvaja opšta akta Sindikata i potvrđuje opšta akta koje je donelo Predsedništvo NSZ;
 5. utvrđuje teorijske i strateške postulate Sindikata;
 6. potvrđuje odluku o pristupanju ili istupanju iz sindikalnih asocijacija;
 7. potvrđuje pristupanje kolektivnih članova NSZ;
 8. usvaja Pravilnik o teritorijalnom organizovanju NSZ;
 9. razmatra izveštaje o radu svih organa Sindikata između dva zasedanja Skupštine;
 10. bira članove Predsedništva NSZ, iz redova kandidata predloženih Skupštini;
 11. bira Predsednika NSZ;
 12. bira članove Nadzornog odbora;
 13. bira članove Statutarnog odbora;
 14. dodeljuje status počasnog člana;
 15. dodeljuje pohvale i nagrade;
 16. donosi odluku o prestanku rada NSZ.

Skupština ima pravo da odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za funkcionisanje NSZ.

Član 24.
Skupština može biti redovna ili vanredna.
Redovna skupština se održava svake četvrte godine. Redovnu skupštinu saziva Predsednik NSZ.
Vanredna skupština se saziva u slučaju kada neophodnost donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine ne dopušta odlaganje. Vanredna skupština se saziva odlukom Predsedništva NSZ, odlukom Saveta osnivača NSZ ili na inicijativu najmanje 20% članstva. Vanrednu skupštinu može sazvati i Predsednik NSZ u navedenim okolnostima. Pre donošenja odluke o sazivanju Vanredne skupštine, Predsednik NSZ je dužan da obavi konsultacije sa Statutarnim odborom i Potpredsednicima NSZ.
Vanredna skupština se održava najkasnije 45 dana od dana donošenja odluke o njenom sazivanju.
Statutarni odbor NSZ ne može da ospori odluku o sazivanju Vanredne skupštine ako je razlog za njeno sazivanje pitanje rada Statutarnog odbora.

Član 25.
Skupštinu NSZ čine delegati Skupštine, koji predstavljaju sve članove Sindikata, a kojih ima do 150.
Delegate Skupštine delegiraju sindikalne organizacije NSZ, po proporcijalnom principu, u odnosu na brojnost članstva.
Delegate Skupštine, po službenoj dužnosti, čine i članovi Saveta osnivača NSZ.
Pojedinačni, direktno učlanjeni članovi NSZ, pravo izbora delegata ostvaruju po proporcionalnom principu, na izbornom zboru pojedinačnih članova.
Učesnici u radu Skupštine, na osnovu funkcije, su članovi Predsedništva, Centralnog izvršnog odbora, Statutarnog odbora, Nadzornog odbora, Predsednik NSZ i Potpredsednici NSZ.
Mandat delegata Skupštine traje do okončanja zasedanja Skupštine.

Član 26.
Skupština radi na osnovu Poslovnika o radu Skupštine NSZ.
Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo i Predsedavajući Skupštine, koji se biraju na početku skupštinskog rada. Početnim radom Skupštine (otvaranje, izbor Radnog predsedništva i Predsedavajućeg Skupštine) rukovodi Predsednik NSZ. Po izboru, Predsedavajući rukovodi daljim radom Skupštine.

Član 27.
Skupština može deo svojih nadležnosti da delegira Predsedništvu NSZ.

SAVET OSNIVAČA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 28.
Savet osnivača Novog sindikata zdravstva Srbije je utemeljujući organ Sindikata.
Savet osnivača NSZ:

 1. Stara se o poštovanju i sprovođenju Programskih načela NSZ;
 2. Predlaže izmene Programskih načela NSZ;
 3. Preduzima sve potrebne mere da unutrašnja organizacija, delovanje, način rada i kadrovska rešenja u Novom sindikatu zdravstva Srbije budu u skladu sa Programskim načelima NSZ;
 4. Štiti integritet, sindikalno-ideološku postavku i jedinstvo NSZ, preduzima neophodne mere radi očuvanja ovih vrednosti, u skladu sa ovim Statutom;
 5. Verifikuje pristupanje pojedinačnog ili kolektivnog člana NSZ;
 6. Izriče meru suspenzivnog veta na odluke drugih organa NSZ, organa teritorijalnih organizacija i sindikalnih organizacija NSZ i vraća odluke u ponovnu proceduru;
 7. Izriče meru suspenzivnog veta na opšta akta koje usvoje organi NSZ, organi teritorijalnih organizacija i sindikalnih organizacija NSZ i vraća opšta akta na ponovno usvajanje;
 8. Vodi disciplinski postupak, ukoliko proceni da je za vođenje disciplinskog postupka neophodno angažovanje Saveta osnivača NSZ;
 9. Podnosi izveštaj o radu Skupštini NSZ;
 10. Obavlja i druge dužnosti u skladu sa ovim Statutom.

Savet osnivača NSZ nema pravo da izrekne meru suspenzivnog veta na odluke Skupštine NSZ, kao i opšta akta koje usvoji Skupština NSZ.
Savet osnivača NSZ nema pravo da izrekne meru suspenzivnog veta na odluku o istupanju kolektivnog člana iz NSZ, osim u situaciji kada je istupanje kolektivnog člana izvršeno protivno zakonu i Statutu NSZ.
Savet osnivača NSZ ima pravo da sazove sednicu bilo kog organa NSZ, organa teritorijalne organizacije i organa kolektivnog člana NSZ, uz obavezu organa čija je sednica sazvana da u dnevni red sednice uvrsti pitanja zbog kojih je Savet osnivača NSZ sazvao sednicu. Članovi Saveta osnivača NSZ imaju pravo da prisustvuju sednici organa koju su sazvali i da aktivno učestvuju u njenom radu.

Član 29.
Savet osnivača NSZ čine članovi Sindikata koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da su osnivači NSZ, što znači da su bili delegati na Osnivačkoj Skupštini Novog sindikata zdravstva (12.01.2000.god.) ili Novog sindikata zdravstva Srbije (30.03.2001.god.);
 2. Da su od osnivanja do danas u neprekidnom članstvu NSZ i da za to vreme nisu bili članovi ni jednog drugog sindikata;
 3. Da su od osnivanja do danas aktivni članovi organa NSZ;
 4. Da su neprekidno i predano davali izuzetni doprinos razvoju NSZ, da su primerno učestvovali u sindikalnim akcijama i aktivnostima Sindikata, da su Sindikatu poklonili svoje vreme, energiju, zalaganje, rad i maksimalno mogući lični angažman;
 5. Da ničim nisu narušili integritet, jedinstvo i ugled Sindikata.

Izuzetno, Savet osnivača NSZ ima pravo da izabere novog člana Saveta osnivača NSZ samo u situacijama kada se radi o osobama koje su dale poseban doprinos razvoju i jačanju Sindikata ili koje su podnele velike lične napore i teškoće boreći se za Sindikat.
Odluka o prijemu novog člana Saveta osnivača NSZ donosi se dvotrećinskom većinom glasova u odnosu na ukupan broj članova Saveta osnivača NSZ.

Član 30.
Članovi Saveta osnivača NSZ između sebe biraju Predsedavajućeg i Zamenika predsedavajućeg Saveta osnivača NSZ.
Rad Saveta osnivača NSZ uređuje se Poslovnikom o radu, u skladu sa ovim Statutom.
Mandat člana Saveta osnivača NSZ traje dok traje njegovo članstvo u NSZ.

PREDSEDNIŠTVO  NOVOGSINDIKATA  ZDRAVSTVA  SRBIJE

Član 31.
Predsedništvo je najviši operativni organ NSZ između dve Skupštine.

Član 32.
Predsedništvo Novog sindikata zdravstva Srbije:

 1. ostvaruje ciljeve i zadatke koje je odredila Skupština;
 2. podnosi Skupštini izveštaj o radu;
 3. sprovodi organizacionu i programsku orijentaciju Sindikata;
 4. donosi Odluke i izdaje radne zadatke organima NSZ teritorijalne strukture, organima sindikalnih organizacija/kolektivnih članova i pojedinačnim članovima NSZ, kada je u pitanju sprovođenje strateške i suštinske izvršne politike Sindikata;
 5. razmatra i kontroliše rad Sindikata između dve Skupštine;
 6. donosi opšta akta Sindikata, u skladu sa ovim Statutom;
 7. donosi godišnji finansijski plan;
 8. donosi odluku o prijemu kolektivnih članova u NSZ;
 9. donosi Poslovnik o radu Predsedništva NSZ;
 10. bira i razrešava Potpredsednike NSZ na predlog Predsednika NSZ;
 11. bira i razrešava članove Predsedništva NSZ između dva zasedanja Skupštine, u skladu sa Statutom NSZ i sa Poslovnikom o radu Predsedništva;
 12. bira i razrešava članove Statutarnog i Nadzornog odbora NSZ na upražnjena mesta,a iz redova kandidata predloženih Skupštini NSZ ili iz redova delagata sa poslednje izborne Skupštine NSZ;
 13. imenuje i opoziva članove Centralnog izvršnog odbora NSZ na predlog Predsednika NSZ;
 14. imenuje i opoziva članove radnih tela, kriznih štabova, stručnih timova;
 15. imenuje i opoziva predstavnike NSZ u Odboru za pregovore za potpisivanje kolektivnog ugovora;
 16. imenuje i opoziva članove Organizacionog odbora Skupštine NSZ koju je sazvalo Predsedništvo NSZ ili koja se saziva na inicijativu 20% članstva Sindikata;
 17. imenuje i opoziva predstavnike NSZ u sindikalnim asocijacijama, multipartitnim telima i drugim organizacijama i telima gde je potrebno predstavljati NSZ;
 18. donosi odluku o štrajku i formira Štrajkački odbor NSZ;
 19. donosi odluku o štrajku upozorenja i protestnim akcijama;
 20. donosi platformu NSZ za kolektivno pregovaranje;
 21. uređuje odnose sa socijalnim partnerima, drugim sindikatima i sindikalnim asocijacijama, društvenim i međunarodnim organizacijama;
 22. vrši upis u Registar sindikata sindikalne organizacije-kolektivne članove NSZ, u slučajevima predviđenim Zakonom o podzakonskim aktima;
 23. formira i raspušta teritorijalne organizacije NSZ, na osnovu Pravilnika;
 24. raspušta i briše iz Registra sindikata sindiklane oranizacije-kolektivne članove NSZ, u slučajevima predviđenim Zakonom i podzakonskim aktima;
 25. razmatra izveštaje o radu Statutarnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora;
 26. donosi disciplinske mere u skladu sa ovim Statutom;
 27. pomaže teritorijalnim organizacijama NSZ u njihovom radu;
 28. dodeljuje nagrade, pohvale i status počasnog člana između dva zasedanja Skupštine NSZ;
 29. rešava žalbe i molbe upućene Predsedništvu NSZ;
 30. Na predlog Predsednika NSZ, osniva organizacije sa svojstvom pravnog lica koje imaju za obavezu da se za račun Sindikata bave profesionalnim delatnostima u smislu proizvodnje i pružanja usluga, kao i otvaranje podračuna NSZ u te svrhe;
 31. vrši poslove koje mu je iz svoje nadležnosti delegirala Skupština NSZ.

Predsedništvo NSZ može deo poslova iz svoje nadležnosti da delegira Predsedniku NSZ.

Član 33.
Članove Predsedništva NSZ bira Skupština NSZ, iz redova kandidata predloženih Skupštini.
Polazeći od ovlašćenja iz čl. 28. st. 1. tč. 3. ovog Statuta, Savet osnivača NSZ ima pravo da iznese Skupštini NSZ svoje obrazloženo mišljenje na kandidature za članove Predsedništva NSZ, ukoliko Savet osnivača smatra da za to postoji osnovana potreba.
Predsedništvo NSZ ima ukupno 11 članova.
Način izbora članova Predsedništva NSZ uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.
Članovi Predsedništva NSZ su, po funkciji, Predsednik i Potpredsednici NSZ.
Rad Predsedništva NSZ uređuje se Poslovnikom o radu Predsedništva NSZ.

Član 34.
Mandat članova Predsedništva NSZ traje 4 godine i iste osobe mogu biti ponovo birane.

Član 35.
Ukoliko, iz bilo kog razloga, član Predsedništva NSZ napusti svoju funkciju pre isteka mandata, Predsedništvo NSZ će izabrati novog člana Predsedništva.
Mandat ovako izabranog člana Predsedništva NSZ traje do narednog zasedanja Skupštine NSZ.

PREDSEDNIK NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 36.
Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije:

 1. predstavlja i zastupa NSZ u zemlji i inostranstvu;
 2. saziva i predsedava sednicama Predsedništva;
 3. podnosi Skupštini izveštaj o radu Predsedništva NSZ;
 4. usklađuje i kontroliše funkcionisanje organa i kolektivnih članova NSZ;
 5. vodi izvršnu politiku Sindikata, u skladu sa odlukama Skupštine i Predsedništva;
 6. koordinira rad teritorijalnih organizacija;
 7. stara se o utrošku finansijskih sredstava, na osnovu finansijskog plana;
 8. predlaže izbor i razrešenje Potpredsednika NSZ;
 9. posle konsultacije sa Potpredsednicima imenuje portparola NSZ;
 10. posle konsultacija sa Potpredsednicima formira Administrativno-tehnički biro NSZ;
 11. obavlja i druge dužnosti u skladu sa ovim Statutom.

Predsednik NSZ ima pravo da sazove sednicu bilo kog organa NSZ, a Skupštinu NSZ samo na način i pod uslovima utvrđenim ovim Statutom.
Predsednik NSZ, u cilju zaštite interesa Sindikata, ima pravo da sazove sednicu bilo kog organa teritorijalne i sindikalne organizacije NSZ, uključujući Skupštinu teritorijalne i sindikalne organizacije NSZ.
Izbor Predsednika NSZ vrši se po principu pojedinačne kandidature, na Skupštini NSZ u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.
Polazeći od ovlašćenja iz čl. 28. st. 1. tč. 3. ovog Statuta, Savet osnivača NSZ ima pravo da iznese Skupštini NSZ svoje obrazloženo mišljenje na kandidature za članove Predsednika NSZ, ukoliko Savet osnivača smatra da za to postoji osnovana potreba.

Mandat Predsednika NSZ traje 4 godine, a ista osoba može biti ponovo birana.

Član 37.
U slučaju da iz bilo kog razloga Predsednik NSZ napusti svoju funkciju pre isteka mandata, Predsedništvo NSZ će jednog od Potpredsednika NSZ izabrati za v.d. Predsednika NSZ.
Mandat izabranog v.d. Predsednika NSZ iz stava 1. ovog člana može trajati do prvog narednog zasedanja Skupštine NSZ.

POTPREDSEDNICI NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 38.
Novi sindikat zdravstva Srbije ima 2 Potpredsednika.
Potpredsednici Novog sindikata zdravstva Srbije:

 1. zamenjuju Predsednika NSZ u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti;
 2. pomažu Predsedniku NSZ u radu;
 3. pomažu Predsedniku NSZ u usklađivanju i kontrolisanju funkcionisanja organa i kolektivnih članova NSZ;
 4. obavljaju one poslove koje im Predsednik NSZ prenese iz svoje nadležnosti.

Potpredsednike NSZ bira i razrešava Predsedništvo NSZ, na predlog Predsednika NSZ. Kandidate za Potpredsednike NSZ Predsednik predlaže iz redova članova Predsedništva NSZ.
Mandat Potpredsednika NSZ traje 4 godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane.

CENTRALNI IZVRŠNI ODBOR NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 39.
Centralni izvršni odbor NSZ je organ koji vrši operativne, organizacione, tehničke i administrativne poslove. Broj članova Centralnog izvršnog odbora NSZ uređuje se Pravilnikom o radu Centralnog izvršnog odbora NSZ.
Rad Centralnog izvršnog odbora NSZ, njegovi odnosi i koordinacija sa nadležnim organima teritorijalnih organizacija i kolektivnih članova NSZ, uređuju se Pravilnikom o radu Centralnog izvršnog odbora NSZ.
Predsedavajući Centralnog izvršnog odbora NSZ podnosi mesečni izveštaj o radu Predsedniku NSZ, a tromesečni izveštaj o radu Predsedništvu NSZ.
Imenovanje i opoziv Predsedavajućeg Centralnog izvršnog odbora NSZ i članova Centralnog izvršnog odbora NSZ vrši Predsedništvo NSZ, na predlog Predsednika NSZ, u skladu sa Pravilnikom o radu Centralnog izvršnog odbora NSZ.
Mandat članova Centralnog izvršnog odbora traje 4 godine i iste osobe mogu biti ponovo imenovane.
Predsednik NSZ, u slučaju ukazane potrebe, ima pravo da predsedava sednicom Centralnog izvršnog odbora NSZ.

Član 40.
Centralni izvršni odbor NSZ ima 5 stalnih Radnih grupa:

 1. Radna grupa za sindikalizaciju;
 2. Radna grupa za sindikalno obrazovanje i informisanje;
 3. Radna grupa za tehničku podršku, pravna pitanja i zaštitu prava članova;
 4. Radna grupa za administrativno-finansijske poslove;
 5. Radna grupa za kontinuiranu medicinsku edukaciju i stručnu edukaciju.

Po potrebi, mogu se formirati i druge radne grupe, odlukom Predsedništva NSZ.

ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKI BIRO NSZ

Član 41.
Administrativno-tehnički biro vrši administrativne, informatičke, pravne, tehničke, organizacione i druge stručne poslove u Sindikatu.
U Administrativno-tehničkom birou NSZ mogu se angažovati članovi Sindikata, volonteri i profesionalna lica.
Radom Administrativno-tehničkog biroa rukovodi Operativni sekretar NSZ koga, posle konsultacija sa potpredsednicima NSZ, imenuje i opoziva Predsednik NSZ.

NADZORNI ODBOR NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 42.
Nadzorni odbor (u daljem tekstu: NO) kontroliše prihode NSZ, korišćenje finansijskih sredstava i upravljanje imovinom NSZ, kao i komercijalne aktivnosti Sindikata. Mandat članova NO je 4 godine. Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini. Iste osobe mogu biti ponovo birane.
Nadzorni odbor ima 5 članova. Članovi NO biraju Predsednika NO.
NO podnosi izveštaj o radu Skupštini, a šestomesečni izveštaj Predsedništvu NSZ.
Izbor i razrešenje članova NO uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.
Članovi NO ne mogu biti članovi ni jednog drugog organa Sindikata na republičkom nivou organizovanja.
Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora NSZ, u skladu sa ovim Statutom.

Član 43.
Ukoliko član Nadzornog odbora, iz bilo kog razloga, napusti svoju funkciju pre isteka mandata, Predsedništvo NSZ bira novog člana NO na upražnjeno mesto, a iz redova kandidata predloženih Skupštini ili iz redova delegata poslednje izborne Skupštine NSZ.
Mandat ovako izabranog člana NO traje do prvog narednog zasedanja Skupštine.

Član 44.
Nadzorni odbor može da radi i donosi validne odluke i zaključke ako sednici NO prisustvuje 4 člana.

STATUTARNI ODBOR NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 45.
Statutarni odbor NSZ tumači Statut i druga opšta akta NSZ, priprema izmene i dopune Statuta, daje ocenu statutarnosti opštih akata i odluka organa NSZ, arbitrira u slučaju sukoba nadležnosti organa NSZ, organa teritorijalne i sindikalne organizacije NSZ, rešava žalbe upućene Statutarnom odboru.
Tumačenje, ocenu i arbitražu Statutarnog odbora mogu tražiti svi organi NSZ, organi teritorijalne organizacije NSZ, kolektivni i pojedinačni članovi.
Odluke Statutarnog odbora NSZ su konačne i obavezujuće.

Član 46.
Mandat članova Statutarnog odbora NSZ traje 4 godine. Članovi Statutarnog odbora NSZ za svoj rad odgovaraju Skupštini. Iste osobe mogu biti ponovo birane.
Statutarni odbor NSZ ima 5 članova. Članovi Statutarnog odbora biraju Predsednika Statutarnog odbora NSZ.
Statutarni odbor podnosi izveštaj o radu Skupštini, a godišnji izveštaj o radu Predsedništvu NSZ.
Izbor i razrešenje članova Statutarnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine NSZ.
Članovi Statutarnog odbora NSZ ne mogu biti članovi ni jednog drugog organa Sindikata na republičkom nivou organizovanja.
Statutarni odbor donosi Pravilnik o radu Statutarnog odbora, u skladu sa ovim Statutom.

Član 47.
Ukoliko član Statutarnog odbora NSZ, iz bilo kog razloga, napusti svoju funkciju pre isteka mandata, Predsedništvo NSZ bira novog člana Statutarnog odbora NSZ na upražnjeno mesto, a iz redova kandidata predloženih Skupštini NSZ ili iz redova delegata poslednje izborne Skupštine NSZ.
Mandat ovako izabranog člana Statutarnog odbora traje do prvog narednog zasedanja Skupštine.
Član 48.
Statutarni odbor NSZ može da radi i donosi validne odluke i zaključke ako sednici Statutarnog odbora prisustvuje 4 člana.

POSTUPAK OPOZIVA

Član 49.
Članovi organa Novog sindikata zdravstva Srbije mogu biti opozvani, u skladu sa ovim Statutom.
Postupak opoziva predlaže sindikalna organizacija, teritorijalna organizacija, Savet osnivača, Predsedništvo NSZ ili Predsednik NSZ.
Za pokretanje postupka opoziva neophodno je da član organa Novog sindikata zdravstva Srbije izgubi poverenje organa koji ga je delegirao, sindikalne organizacije u čijem je članstvu ili organu u kome obavlja funkciju.
Predsedništvo NSZ sprovodi postupak opoziva, u skladu sa Poslovnikom o radu Predsedništva.
Odluka Predsedništva o opozivu stupa na snagu kada za nju glasa više od polovine ukupnog broja članova Predsedništva.
Savet osnivača NSZ može nezavisno voditi postupak opoziva ukoliko proceni da je to neophodno i od značaja za Sindikat. Ukoliko Savet osnivača NSZ sebe proglasi nadležnim za vođenje postupka opoziva, smatraće se da je njegova nadležnost primarna.
Član organa NSZ nezadovoljan odlukom o opozivu, ima pravo žalbe Statutarnom odboru NSZ,u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja odluke ili dana objavljivanja odluke na Oglasnoj tabli NSZ, u slučajevima da se odluka ne može uručiti članu,iz razloga što navedeni izbegava ili odbija da odluku primi. Žalba ne odlaže izvršenje.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 50.
Predsedništvo NSZ ili, u skladu sa ovim Statutom, Savet osnivača NSZ (u daljem tekstu: disciplinski organi) odlučuje o pitanjima disciplinske odgovornosti pojedinačnih članova NSZ, kolektivnih članova NSZ, organa NSZ, organa teritorijalnih i sindikalnih organizacija NSZ. O odgovornosti pojedinačnih članova disciplinski organ odlučuje, bilo da su oni u članstvu kolektivnih članova NSZ, bilo da su direktno učlanjeni pojedinačni članovi.
Disciplinski postupak se pokreće Odlukom nadležnog disciplinskog organa ili Predsednika NSZ Srbije, ili osobe koja ga zamenjuje.
Disciplinski organ, razmatrajući po pitanjima disciplinske odgovornosti, donosi rešenje da član Sindikata, odnosno organ Sindikata iz stava 1. ovog člana, nije napravio disciplinski prekršaj, ili da je napravio disciplinski prekršaj.
Ukoliko je disciplinski organ doneo rešenje da je član Sindikata ili organ Sindikata iz stava 1. ovog člana napravio disciplinski prekršaj, izriče mu se jedna od sledećih disciplinskih mera:

 1. javna opomena koja se objavljuje na sindikalnoj oglasnoj tabli;
 2. suspenzija iz članstva do 6 meseci;
 3. isključenje iz Sindikata;
 4. brisanje iz registra članstva.

Mera isključenja iz Sindikata izriče se za prekršaje iz člana 17. ovog Statuta.
Disciplinske mere iz st. 3. ovog člana izriču se za prekršaje sindikalne discipline na osnovu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti NSZ.
Mera suspenzije podrazumeva da članu Sindikata miruju prava, obaveze i funkcije u Sindikatu, za vreme trajanja suspenzije. Član organa Sindikata kažnjen merom suspenzije iz članstva, može odlukom Predsedništva NSZ ili Saveta osnivača NSZ biti razrešen funkcije ili funkcija u organu ili organima Sindikata.
Disciplinske mere su izvršne po donošenju od strane disciplinskog organa.
Član ili organ NSZ nezadovoljan Rešenjem o disciplinskoj odgovornosti, ima pravo žalbe Statutarnom odboru NSZ,u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja rešenja ili dana objavljivanja rešenja na Oglasnoj tabli NSZ,u slučajevima da se rešenje ne može uručiti članu ili organu,iz razloga što navedeni izbegavaju ili odbijaju da rešenje prime. Žalba ne odlaže izvršenje.
Disciplinski postupak se uređuje Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti NSZ, u skladu sa ovim Statutom.
U svakom pojedinačnom disciplinskom postupku može odlučivati samo jedan disciplinski organ: ili Predsedništvo NSZ ili Savet osnivača NSZ. Ukoliko Savet osnivača NSZ sebe proglasi nadležnim za vođenje disciplinskog postupka, smatraće se da je njegova nadležnost primarna.

Član 51.
U slučajevima kada postoji potreba za neposrednom zaštitom interesa Sindikata, Predsednik NSZ može suspendovati pojedinačnog člana i člana organa Sindikata do prvog, hitnog zasedanja disciplinskog organa, a ova suspenzija može trajati najduže 30 dana.
Ukoliko je sazvana Vanredna skupština NSZ zbog blokade rada Predsedništva NSZ, suspenzija iz stava 1. ovog člana može trajati do zasedanja Vanredne skupštine NSZ.

TERITORIJALNA STRUKTURA
Član 52.
Novi sindikat zdravstva Srbije može formirati teritorijalnu strukturu koju čine teritorijalne organizacije NSZ. Teritorijalna struktura treba da omogući ostvarivanje prava članstva na celoj teritoriji Republike Srbije.
Teritorijalna struktura se formira na način uređen Pravilnikom o teritorijalnom organizovanju NSZ, koji donosi Predsedništvo NSZ.
Teritorijalne organizacije NSZ su integralni deo Sindikata. Teritorijalne organizacije formira i raspušta Predsedništvo NSZ, u skladu sa ovim Statutom i Pravilnikom o teritorijalnom organizovanju NSZ. Predsedništvo NSZ ima pravo da raspusti organ teritorijalne organizacije i naloži njegov ponovni izbor ili imenovanje, u skladu sa statutom teritorijalne organizacije. Odluka o raspuštanju mora biti obrazložena.
Pri formiranju teritorijalnih organizacija Predsedništvo NSZ je dužno da vodi računa o teritorijalnom ustrojstu Republike Srbije. Predsedništvo NSZ može formirati teritorijalnu organizaciju na inicijativu sindikalnih organizacija koje žele da se teritorijalno organizuju.

Član 53.
Teritorijalna organizacija na teritoriji na kojoj obavlja svoje funkcije:

 1. predstavlja i zastupa kolektivne i pojedinačne članove pred socijalnim partnerima na teritorijalnom nivou;
 2. koordinira rad sindikalnih organizacija;
 3. stara se o sprovođenju odluka organa NSZ na svojoj teritoriji;
 4. donosi odluke u skladu sa opštim aktima teritorijalne organizacije;
 5. organizuje pravnu zaštitu i druge oblike zaštite, odnosno pomoći članstvu;
 6. organizuje sindikalne fondove, u skladu sa opštim aktima teritorijalne organizacije;
 7. sprovodi sindikalno obrazovanje i informisanje;
 8. sarađuje sa drugim sindikatima na svojoj teritoriji.

Organizovanje i delovanje teritorijalne organizacije uređuje se statutom teritorijalne organizacije, koji mora biti usklađen sa ovim Statutom i Pravilnikom o teritorijalnom organizovanju NSZ.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 54.
Osnovni oblik organizovanja u Novom sindikatu zdravstva Srbije je sindikalna organizacija-kolektivni član NSZ. Sindikalna organizacija NSZ osniva se u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne zaštite ili ustanovi-preduzeću farmaceutske delatnosti. Sindikalna organizacija može se organizovati kod svakog pravnog lica koje obavlja delatnost zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i farmacije, bez obzira ko je osnivač pravnog lica.
Sindikalna organizacija kao kolektivni član NSZ zadržava svoju samostalnost i posebnost. Sindikalne organizacije imaju statute ili pravilnike kojima se uređuje njihov rad, a koji moraju biti usklađeni sa ovim Statutom.

PRIHODI

Član 55.

Izvori prihoda Novog sindikata zdravstva Srbije su:

 1. članarina;
 2. prihodi od namenskih priloga i doprinosa članstva;
 3. pokloni i sponzorstva donatora i simpatizera;
 4. prihodi od komercijalnih aktivnosti, imovine i drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Članarina iznosi 1% neto zarade pojedinačnog člana. Prikupljena članarina se raspoređuje tako da 70% ostaje sindikalnoj organizaciji-kolektivnom članu NSZ, a 30% pripada Novom sindikatu zdravstva Srbije.
Ukoliko je sindikalna organizacija teritorijalno organizovana, članarina se raspoređuje tako da 70% ostaje sindikalnoj organizaciji, 10% pripada teritorijalnoj organizaciji, a 20% Novom sindikatu zdravstva Srbije.
Osnivanje fondova NSZ, način obezbeđivanja sredstava za fondove, rukovođenje fondovima i kontrola njihovog rada uređuju se posebnim opštim aktima Sindikata.

IMOVINA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE

Član 56.
Imovina NSZ je zajednička imovina svih članova Sindikata.
Imovina NSZ je nedeljiva, sem u slučaju prestanka postojanja NSZ.

INFORMISANJE ČLANSTVA I JAVNOSTI

Član 57.
Informisanje članstva i javnosti o radu NSZ predstavlja stalni i prioritetni zadatak rukovodstva Sindikata.
Informisanje se vrši putem sredstava javnog informisanja, sindikalnih novina, letaka, plakata, agitki, informatičkim medijima, sindikalnim zborovima i na druge pogodne načine.

MEĐUSINDIKALNA SARADNJA

Član 58.
Novi sindikat zdravstva Srbije se zalaže za razvoj autentičnog radničkog pokreta u Republici Srbiji. U tom smislu, NSZ će raditi na zajedništvu i jedinstvu Sveta rada u celini.
NSZ sarađuje sa autentičnim sindikalnim asocijacijama, sindikatima i društvenim organizacijama čiji su ciljevi, principi i programska načela isti ili slični onima koje zastupa NSZ.
Odluku o pristupanju NSZ sindikalnim asocijacijama potvrđuje Skupština.
U slučaju pristupanja NSZ sindikalnoj asocijaciji, članarina koju NSZ plaća asocijaciji izmiruje se na način uređen posebnim opštim aktom.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Član 59.
Novi sindikat zdravstva Srbije zalaže se za ukupan razvoj međunarodnog radničkog pokreta. NSZ razvija saradnju sa međunarodnim sindikalnim organizacijama i sindikatima drugih zemalja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.
Novi sindikat zdravstva Srbije prestaje da postoji odlukom Skupštine NSZ.
Odluka je važeća ako je izglasa 2/3 od ukupnog broja delegata Skupštine NSZ.
U slučaju prestanka postojanja NSZ, imovina se prenosi na osnivače, redovne, kolektivne i pojedinačne članove, srazmerno uplaćenoj članarini.

Član 61.
Izmene i dopune ovog Statuta vrši Skupština na osnovu Poslovnika o radu Skupštine NSZ.

Član 62.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog potpisivanja od strane Predsedavajućeg Saveta osnivača NSZ.

Miroslav Cvetković
U Beogradu, 18.04.2013. godine Predsedavajući VII Redovne Skupštine
Novog sindikata zdravstva Srbije

Statut Novog sindikata zdravstva Srbije koji je usvojila VII Redovna Skupština održana dana 18.04.2013.g. potpisao je Srđan Nedeljković, Predsedavajući Saveta osnivača NSZ.

U Beogradu, 19.04.2013.g. Srđan Nedeljković
Predsedavajući Saveta osnivača NSZ