LIČNA KARTA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA
Novi sindikat zdravstva Srbije je sindikat zdravstvene, socijalne i farmaceutske delatnosti. Osnovni principi rada Novog sindikata zdravstva Srbije (NSZ) su solidarnost, jedinstvo i borba za autentične interese zaposlenih u zdravstvenoj, socijalnoj i farmaceutskoj delatnosti, kao i Sveta rada u celini.

PROGRAMSKA NAČELA SINDIKATA
1.Novi sindikat zdravstva je interesna organizacija radnika zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti. NSZ zastupa autentične, kolektivne i pojedinačne interese članstva.

2.Novi sindikat zdravstva se bori za stvaranje pravednih socijalnih odnosa, za društvo blagostanja i prosperiteta, zaštitu radničkih prava, politiku pune zaposlenosti, razvoj demokratije i vladavinu prava, za dostojanstven život na osnovu rada i ukupan napredak našeg Naroda i Države.

3.Interes članstva je osnov programske orijentacije i ukupne aktivnosti Novog sindikata zdravstva. U borbi za interese članstva NSZ će upotrebljavati sve oblike sindikalnih akcija, građanske inicijative i pravne procedure u skladu sa zakonskim, međunarodnim i civilizacijskim normama.

4.NSZ će voditi računa o dovoljnoj distanci u odnosu na socijalne i klasne partnere. NSZ ne može imati odnose direktne saradnje sa socijalnim partnerima koji ne poštuju interese članstva NSZ-a. NSZ će u odnosu na socijalne partnere nastupati po principu recipročnog odgovora: saradnjom na saradnju, sukobom na sukob.

5.NSZ je nezavisan u odnosu na poslodavce, Vladu i političke partije. Saradnja NSZ sa socijalnim partnerima zavisi od njihovog odnosa prema interesu članstva NSZ-a.

6.NSZ je organizovan na demokratskim principima. Svi organi NSZ-a su dužni da poštuju i sprovode volju članstva.

7.NSZ se zalaže za ukupan razvoj sindikalnog pokreta. NSZ se može priključiti sindikalnim savezima i međunarodnim sindikalnim organizacijama.

ČLANOVI RUKOVODSTVA:
Živorad Mrkić – Predsednik NSZ 
Dr. Dragica Jankov Vidačić – Potpredsednik NSZ
Miroslav Cvetković – Potpredsednik NSZ


Zorica Ignjatović –  Zamenik predsedavajućeg CIO NSZ
Miroslav Cvetković – Zamenik predsedavajućeg CIO NSZ

Jasmina Mladenović – Operativni sekretar NSZ novisindikatzdravstva@gmail.com