Штрајк у КЦС – 12.05.2010.

ДИРЕКТОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ  НОВИ СИНДИКАТ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ – ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР

На основу чл. 6. Закона о штрајку, Директор Клиничког центра Србије и Председник Новог синдиката Клиничког центра Србије (у име Штрајкачког одбора НС КЦС), дана 21.05.2010.год. потписују

СПОРАЗУМ О РЕШЕВАЊУ ЗАХТЕВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА 12.05.2010.год.

  1. Директор Клиничког центра Србије прихвата враћање стимулације свим запосленима у Клиничком центру Србије, у складу са пословном политиком КЦС и оствареним приходима. У оперативном смислу, сматра се да поновно обрачунавање средстава за стимулацију почиње од 30. јуна 2010.год
  2. Обадве стране потписнице су сагласне да се Појединачни колективни уговор за КЦС има примењивати, у складу са Законом о раду (’’Сл. гласник РС’’ бр. 24/05 и 61/05).
  3. Ради адекватне кадровске попуњености у Клиничком центру Србије, Директор КЦС је дана 18.05.2010.год упутио Министарству здравља захтев бр. 10814 за пријем у радни однос 500 медицинских сестара/техничара и захтев бр. 10813 за пријем у радни однос 200 спремача. На овим захтевима Директор КЦС ће истрајати. Сагледаће се, на адекватан начин, решавање и других кадровских питања. Синдикат се обавезује да Директору пружи адекватну подршку, ако се за истом укаже потреба.
  4. Решавајући питање исплате јубиларних награда у Клиничком центру Србије, Директор КЦС је донео Закључак бр. 11017 од 19.05.2010.год. Овим закључком Директор КЦС гарантује свим запосленима који су стекли услов за исплату јубиларних награда да ће им припадајуће награде бити исплаћене, да исте неће застарети или бити отписане, те да ће ефективно бити исплаћене запосленима чим се стекну услови у смислу одредби Закона о буџету Републике Србије.
  5. Директор КЦС прихвата потребу да се исплата прихода из допунског рада уреди правично, у складу са Законом о здравтвеној заштити и подзаконским актима којима се уређује допунски рад. Конкретна решења биће уређена Правилником о процедурама допунског рада у КЦС. Синдикат ће активно учествовати у изради наведеног Правилника.
  6. По питању проблема запослених који више година раде у КЦС на одређено време, Директор КЦС је преузео обавезу да ће тренутно ангажованим радницима на одређено време бити продужавани уговори, док се њихов статус не реши у складу са Законом о раду и Кадровским планом за КЦС.
  7. Преиспитивање и ревизија Правилника о систематизацији раднх места у КЦС биће извршена уз активну улогу Синдиката. Нови синдикат КЦС преузима обавезу да Директору КЦС укаже на све одредбе Правилника о систематизацији које сматра незаконитим или неадекватним.
  8. Директор КЦС изјављује да ће се Правилник о унутрашњој организацији и начину рада КЦС ускладити са законом и подзаконским актима. Нови синдикат КЦС преузима обавезу да Директору КЦС укаже на све одредбе Правилника које сматра незаконитим или неадекватним.
  9. Директор КЦС ће наложити Служби за правне послове КЦС да одговори у писаној форми на мишљење које Синдикат достави у поступку пред отказ уговора о раду или у поступку пред Комисијом за утврђивање повреда Пословног кодекса КЦС.

Доц.др Ђорђе Бајец – Директор Клиничког центра Србије
Живорад Мркић – Председник Новог синдиката КЦС

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима