У складу са чланом 44. Устава Републике Србије, члановима 6. и 206. Закона о раду и чланова 23. и 62. Статута Новог синдиката здравства Србије, VII Редовна Скупштина Новог синдиката здравства Србије на заседању одржаном 18.04.2013.год. усваја

СТАТУТ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Нови синдикат здравства Србије (у даљем тексту НСЗ или Синдикат) је грански синдикат запослених у здравству, социјалној заштити и фармацеутској делатности.
Нови синдикат здравства Србије има статус правног лица.
НСЗ је самостална, интересна, добровољна организација, основана на принципима изворног синдикализма.

Члан 2.
Статутом НСЗ уређују се циљеви и начела, организовање и начин деловања.

Члан 3.
Статут и други општи акти организација чланица НСЗ морају бити у складу са овим Статутом.

Члан 4.
Пун назив Синдиката је: Нови синдикат здравства Србије.
Скраћени назив је: Нови синдикат здравства – НСЗ.
Седиште НСЗ је у Београду.

Члан 5.
НСЗ има знак, заставу, химну, печат и штамбиљ.
Знак НСЗ чини бели штит са централно позиционираним црвеним крстом. У квадратним пољима штита налазе се велика ћирилична слова: горе лево Н, горе десно С, доле лево З. У доњем десном квадрату налази се Ескулапова змија. Сви ови симболи црвене су боје. Око штита се налази лента челично-сиве боје. На доњем делу ленте налази се латинични натпис: IN FAVOREM LABORATORIS. На лучном делу ленте (око штита) налази се ћирилични натпис: НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА.
Химна НСЗ је песма “Падај сило и неправдо!”
Застава Новог синдиката здравства Србије је црвене боје. Димензије су 60×150 цм. Централну позицију заузима знак НСЗ, а испод знака је сребрно-сиви ћирилични натпис: НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА.
Печат Синдиката је округлог облика, пречника 32 мм, у средини круга је знак НСЗ, а по ободу ћирилични натпис “НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ-БЕОГРАД”.
Штамбиљ Синдиката је правоугаоног облика, димензије 60×40 мм, са заглављем са натписом “НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ-БЕОГРАД”, те са рубриком за предмет, деловодни број и датум.

ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА

Члан 6.
Основни циљ НСЗ је унапређење и заштита економских, социјалних, професионалних, друштвених, културних и других интереса чланства, те борба за интересе Света рада у целини.
У остваривању својих циљева НСЗ користи сва законима и међународним конвенцијама призната средства.
Ради остваривања својих циљева НСЗ може ступати у синдикалне асоцијације и међународне синдикалне организације.

Члан 7.
Начела организовања и деловања се заснивају на:

 1. синдикалној солидарности на основама заједничког интереса;
 2. одлучној борби за интересе запослених у здравству, социјалној заштити и фармацеутској делатности, као и за интересе Света рада у целини;
 3. залагање за укупни напредак наше земље;
 4. борби за свеукупан развој здравствене и социјалне заштите, што је интерес нашег чланства, али и општи интерес највишег значаја;
 5. сарадњи са другим синдикатима и синдикалним асоцијацијама;
 6. борби за слободу човека и развој демократије;
 7. независности у односу на државну власт, послодавце, политичке партије, верске заједнице.

Члан 8.
НСЗ се у домену индустријских и друштвених односа према социјалним партнерима поставља на принципу реципрочног одговора: сарадњом на сарадњу, синдикалном борбом када је неопходно.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 9.
Нови синдикат здравства Србије представља и заступа Председник НСЗ, или овлашћено лице у складу са овим Статутом.
ЧЛАНСТВО

Члан 10.
Чланови НСЗ могу бити синдикалне организације, појединци запослени у здравству, социјалној заштити, фармацеутској делатности и грађани.
Синдикалне организације имају статус колективних чланова НСЗ.
Запослени у здравству, социјалној заштити, фармацеутској делатности и грађани који потпишу приступницу НСЗ сматрају се појединачним члановима НСЗ.
Особе које нису приступиле колективном члану НСЗ, већ су потписивањем приступнице директно приступиле НСЗ, имају статус директно учлањеног појединачног члана.
Чланови синдиката из става 2., 3. и 4. овог члана Статута имају статус редовних чланова.
Статус почасног члана може се доделити у складу са овим Статутом.

Члан 11.
Колективни чланови приступају НСЗ на основу одлуке о приступању, коју доноси надлежни орган колективног члана.
Одлуку о пријему колективних чланова у НСЗ доноси Председништво НСЗ, а потврђује Скупштина Синдиката.

Члан 12.
Појединачни чланови се учлањују у НСЗ приступањем колективном члану НСЗ, или директним учлањивањем, потписивањем приступнице НСЗ.

Члан 13.
Редовни појединачни члан НСЗ има право да:

 1.  ужива заштиту НСЗ;
 2.  бира и да буде биран у органе НСЗ;
 3.  добија правну помоћ и заштиту;
 4.  добија финансијску помоћ у случајевима уређеним општим актом;
 5.  буде информисан о раду Синдиката;
 6.  оствари право на синдикално образовање.

Члан 14.
Колективни члан НСЗ има право да:

 1. ужива заштиту НСЗ;
 2. буде солидарно помогнут од НСЗ у свим ситуацијама које то налажу;
 3. буде представљан и заступан пред социјалним партнерима;
 4. добија финансијску помоћ из заједничких фондова, на основу акта заједничких фондова НСЗ;
 5. предлаже и делегира кандидате за органе НСЗ;
 6. користи информативне, организационе и техничке услуге НСЗ.

Члан 15.
Редовни члан НСЗ, колективни и појединачни, има дужност да:

 1. поштује Статут и Програмска начела НСЗ;
 2. поштује одлуке органа НСЗ и учествује у синдикалним акцијама;
 3. помаже рад и чува углед НСЗ;
 4. активно ради на повећању броја чланова;
 5. шири идеје из Статута и Програмских начела НСЗ;
 6. плаћа чланарину.

Члан 16.
Чланство у НСЗ престаје:

 1. На основу писане изјаве појединачног члана;
 2. Иступањем колективног члана, на основу одлуке Скупштине колективног члана;
 3. Искључењем колективног или појединачног члана у складу са овим Статутом;
 4. Брисањем појединачног члана из Регистра чланства НСЗ или гашењем и брисањем из Регистра синдиката синдикалне организације-колективног члана НСЗ.

Члан 17.
Мера искључења колективног и појединачног члана изриче се у следећим случајевима:

 1. деловање противно одредбама овог Статута и Програмских начела НСЗ;
 2. злоупотреба положаја, функције и статутарних овлашћења;
 3. неоправдано неплаћaње чланарине.

Под оправданим неплаћањем чланарине подразумевају се сви случајеви где је Председништво НСЗ, на основу писаног захтева појединачног или колективног члана,донело одлуку да се појединачни или колективни члан привремено ослободи плаћања чланарине,а због изузетно отежаних услова или објективних околности у којима се наведени члан нашао.Председништво НСЗ може донети наведену одлуку на основу утемењеног сазнања и без писаног захтева,у случају задесних ситуација или више силе.
Под неоправданим неплаћањем чланарине подразумевају се сви случајеви у којима појединачни или колективни члан НСЗ не плаћа чланарину, а да притом није донета одлука Председништва НСЗ из става.

2. овог члана.
Појединачни и колективни чланови НСЗ дужни су да уплаћују чланарину Синдикату редовно,а најмање једном месечно по исплаћеном коначном обрачуну зараде. Колективни чланови НСЗ имају статутарну обавезу да чланарину уплаћују тачно и прецизно у односу на број чланова и у складу са начином раподеле чланарине из члана 55. ст.2. и ст.3. овог Статута.
У случају неоправданог плаћања чланарине из ст. 1. тч. 3. овог члана, мера искључења колективног или појединачног члана врши се брисањем из регистра чланства, ћна основу валидне финансијске документације.
Мера искључења колективног или појединичаног члана је извршна по одлуци Председништва НСЗ или Савета оснивача НСЗ.

Члан 18.
Појединачни члан који је у чланству колективног члана НСЗ може бити искључен из НСЗ и на тај начин што ће га колективни члан искључити из свог чланства, на основу Статута колективног члана.

Члан 19.
Појединачни и колективни члан, искључен из НСЗ, има право жалбе Статутарном одбору НСЗ.
Жалба не одлаже извршење.

Члан 20.
Појединачни члан НСЗ права из члана 13. овог Статута остварује у синдикалној организацији којој припада, односно у припадајућој територијалној организацији НСЗ ако је формирана, у складу са општим актима.
Појединачни члан права из члана 13. овог Статута остварује и преко органа Новог синдиката здравства Србије, у случајевима предвиђеним посебним општим актима НСЗ, или када из оправданих разлога синдикална организација, односно територијална организација нису у стању да омогуће остваривање одређеног права свом члану.

ОРГАНИ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 21.
Органи НСЗ су Скупштина, Савет оснивача, Председништво, Председник, Потпредседници, Централни извршни одбор, Надзорни одбор и Статутарни одбор.
Органи НСЗ доносе одлуке по принципу просте већине гласова, осим ако овим Статутом то није другачије уређено.
Чланови органа НСЗ,као и чланови органа синдикалних организација-колективних чланова НСЗ и чланови органа Територијалне структуре НСЗ/Територијалних организација, не могу бити особе које су у чланству неког другог синдиката.
Под појмом други синдикат из ст. 3. овог члана не сматра се синдикална асоцијација или међународна синдикална организација којој НСЗ приступи као колективни члан, у складу са овим Статутом.

СКУПШТИНА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 22.
Скупштина НСЗ је врховни орган НСЗ. Одлуке Скупштине су обавезујуће за све органе, колективне и појединачне чланове НСЗ.

Члан 23.
Скупштина Новог синдиката здравства Србије:

 1. Усваја Пословник о раду Скупштине НСЗ;
 2. усваја Статут и измене и допуне Статута НСЗ;
 3. усваја Програмска начела и Програмску изјаву НСЗ;
 4. усваја општа акта Синдиката и потврђује општа акта које је донело Председништво НСЗ;
 5. утврђује теоријске и стратешке постулате Синдиката;
 6. потврђује одлуку о приступању или иступању из синдикалних асоцијација;
 7. потврђује приступање колективних чланова НСЗ;
 8. усваја Правилник о територијалном организовању НСЗ;
 9. разматра извештаје о раду свих органа Синдиката између два заседања Скупштине;
 10. бира чланове Председништва НСЗ, из редова кандидата предложених Скупштини;
 11. бира Председника НСЗ;
 12. бира чланове Надзорног одбора;
 13. бира чланове Статутарног одбора;
 14. додељује статус почасног члана;
 15. додељује похвале и награде;
 16. доноси одлуку о престанку рада НСЗ.

Скупштина има право да одлучује и о другим питањима битним за функционисање НСЗ.

Члан 24.
Скупштина може бити редовна или ванредна.
Редовна скупштина се одржава сваке четврте године. Редовну скупштину сазива Председник НСЗ.
Ванредна скупштина се сазива у случају када неопходност доношења одлука из надлежности Скупштине не допушта одлагање. Ванредна скупштина се сазива одлуком Председништва НСЗ, одлуком Савета оснивача НСЗ или на иницијативу најмање 20% чланства. Ванредну скупштину може сазвати и Председник НСЗ у наведеним околностима. Пре доношења одлуке о сазивању Ванредне скупштине, Председник НСЗ је дужан да обави консултације са Статутарним одбором и Потпредседницима НСЗ.
Ванредна скупштина се одржава најкасније 45 дана од дана доношења одлуке о њеном сазивању.
Статутарни одбор НСЗ не може да оспори одлуку о сазивању Ванредне скупштине ако је разлог за њено сазивање питање рада Статутарног одбора.

Члан 25.
Скупштину НСЗ чине делегати Скупштине, који представљају све чланове Синдиката, а којих има до 150.
Делегате Скупштине делегирају синдикалне организације НСЗ, по пропорцијалном принципу, у односу на бројност чланства.
Делегатe Скупштине, по службеној дужности, чине и чланови Савета оснивача НСЗ.
Појединачни, директно учлањени чланови НСЗ, право избора делегата остварују по пропорционалном принципу, на изборном збору појединачних чланова.
Учесници у раду Скупштине, на основу функције, су чланови Председништва, Централног извршног одбора, Статутарног одбора, Надзорног одбора, Председник НСЗ и Потпредседници НСЗ.
Мандат делегата Скупштине траје до окончања заседања Скупштине.

Члан 26.
Скупштина ради на основу Пословника о раду Скупштине НСЗ.
Радом Скупштине руководи Радно председништво и Председавајући Скупштине, који се бирају на почетку скупштинског рада. Почетним радом Скупштине (отварање, избор Радног председништва и Председавајућег Скупштине) руководи Председник НСЗ. По избору, Председавајући руководи даљим радом Скупштине.

Члан 27.
Скупштина може део својих надлежности да делегира Председништву НСЗ.

САВЕТ ОСНИВАЧА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 28.
Савет оснивача Новог синдиката здравства Србије је утемељујући орган Синдиката.
Савет оснивача НСЗ:

 1. Стара се о поштовању и спровођењу Програмских начела НСЗ;
 2. Предлаже измене Програмских начела НСЗ;
 3. Предузима све потребне мере да унутрашња организација, деловање, начин рада и кадровска решења у Новом синдикату здравства Србије буду у складу са Програмским начелима НСЗ;
 4. Штити интегритет, синдикално-идеолошку поставку и јединство НСЗ, предузима неопходне мере ради очувања ових вредности, у складу са овим Статутом;
 5. Верификује приступање појединачног или колективног члана НСЗ;
 6. Изриче меру суспензивног вета на одлуке других органа НСЗ, органа територијалних организација и синдикалних организација НСЗ и враћа одлуке у поновну процедуру;
 7. Изриче меру суспензивног вета на општа акта које усвоје органи НСЗ, органи територијалних организација и синдикалних организација НСЗ и враћа општа акта на поновно усвајање;
 8. Води дисциплински поступак, уколико процени да је за вођење дисциплинског поступка неопходно ангажовање Савета оснивача НСЗ;
 9. Подноси извештај о раду Скупштини НСЗ;
 10. Обавља и друге дужности у складу са овим Статутом.

Савет оснивача НСЗ нема право да изрекне меру суспензивног вета на одлуке Скупштине НСЗ, као и општа акта које усвоји Скупштина НСЗ.
Савет оснивача НСЗ нема право да изрекне меру суспензивног вета на одлуку о иступању колективног члана из НСЗ, осим у ситуацији када је иступање колективног члана извршено противно закону и Статуту НСЗ.
Савет оснивача НСЗ има право да сазове седницу било ког органа НСЗ, органа територијалне организације и органа колективног члана НСЗ, уз обавезу органа чија је седница сазвана да у дневни ред седнице уврсти питања због којих је Савет оснивача НСЗ сазвао седницу. Чланови Савета оснивача НСЗ имају право да присуствују седници органа коју су сазвали и да активно учествују у њеном раду.

Члан 29.
Савет оснивача НСЗ чине чланови Синдиката који испуњавају следеће услове:

 1. Да су оснивачи НСЗ, што значи да су били делегати на Оснивачкој Скупштини Новог синдиката здравства (12.01.2000.год.) или Новог синдиката здравства Србије (30.03.2001.год.);
 2. Да су од оснивања до данас у непрекидном чланству НСЗ и да за то време нису били чланови ни једног другог синдиката;
 3. Да су од оснивања до данас активни чланови органа НСЗ;
 4. Да су непрекидно и предано давали изузетни допринос развоју НСЗ, да су примерно учествовали у синдикалним акцијама и активностима Синдиката, да су Синдикату поклонили своје време, енергију, залагање, рад и максимално могући лични ангажман;
 5. Да ничим нису нарушили интегритет, јединство и углед Синдиката.

Изузетно, Савет оснивача НСЗ има право да изабере новог члана Савета оснивача НСЗ само у ситуацијама када се ради о особама које су дале посебан допринос развоју и јачању Синдиката или које су поднеле велике личне напоре и тешкоће борећи се за Синдикат.
Одлука о пријему новог члана Савета оснивача НСЗ доноси се двотрећинском већином гласова у односу на укупан број чланова Савета оснивача НСЗ.

Члан 30.
Чланови Савета оснивача НСЗ између себе бирају Председавајућег и Заменика председавајућег Савета оснивача НСЗ.
Рад Савета оснивача НСЗ уређује се Пословником о раду, у складу са овим Статутом.
Мандат члана Савета оснивача НСЗ траје док траје његово чланство у НСЗ.

ПРЕДСЕДНИШТВО  НОВОГСИНДИКАТА  ЗДРАВСТВА  СРБИЈЕ

Члан 31.
Председништво је највиши оперативни орган НСЗ између две Скупштине.

Члан 32.
Председништво Новог синдиката здравства Србије:

 1. остварује циљеве и задатке које је одредила Скупштина;
 2. подноси Скупштини извештај о раду;
 3. спроводи организациону и програмску оријентацију Синдиката;
 4. доноси Одлуке и издаје радне задатке органима НСЗ територијалне структуре, органима синдикалних организација/колективних чланова и појединачним члановима НСЗ, када је у питању спровођење стратешке и суштинске извршне политике Синдиката;
 5. разматра и контролише рад Синдиката између две Скупштине;
 6. доноси општа акта Синдиката, у складу са овим Статутом;
 7. доноси годишњи финансијски план;
 8. доноси одлуку о пријему колективних чланова у НСЗ;
 9. доноси Пословник о раду Председништва НСЗ;
 10. бира и разрешава Потпредседнике НСЗ на предлог Председника НСЗ;
 11. бира и разрешава чланове Председништва НСЗ између два заседања Скупштине, у складу са Статутом НСЗ и са Пословником о раду Председништва;
 12. бира и разрешава чланове Статутарног и Надзорног одбора НСЗ на упражњена места,а из редова кандидата предложених Скупштини НСЗ или из редова делагата са последње изборне Скупштине НСЗ;
 13. именује и опозива чланове Централног извршног одбора НСЗ на предлог Председника НСЗ;
 14. именује и опозива чланове радних тела, кризних штабова, стручних тимова;
 15. именује и опозива представнике НСЗ у Одбору за преговоре за потписивање колективног уговора;
 16. именује и опозива чланове Организационог одбора Скупштине НСЗ коју је сазвало Председништво НСЗ или која се сазива на иницијативу 20% чланства Синдиката;
 17. именује и опозива представнике НСЗ у синдикалним асоцијацијама, мултипартитним телима и другим организацијама и телима где је потребно представљати НСЗ;
 18. доноси одлуку о штрајку и формира Штрајкачки одбор НСЗ;
 19. доноси одлуку о штрајку упозорења и протестним акцијама;
 20. доноси платформу НСЗ за колективно преговарање;
 21. уређује односе са социјалним партнерима, другим синдикатима и синдикалним асоцијацијама, друштвеним и међународним организацијама;
 22. врши упис у Регистар синдиката синдикалне организације-колективне чланове НСЗ, у случајевима предвиђеним Законом о подзаконским актима;
 23. формира и распушта територијалне организације НСЗ, на основу Правилника;
 24. распушта и брише из Регистра синдиката синдиклане оранизације-колективне чланове НСЗ, у случајевима предвиђеним Законом и подзаконским актима;
 25. разматра извештаје о раду Статутарног одбора, Надзорног одбора и Извршног одбора;
 26. доноси дисциплинске мере у складу са овим Статутом;
 27. помаже територијалним организацијама НСЗ у њиховом раду;
 28. додељује награде, похвале и статус почасног члана између два заседања Скупштине НСЗ;
 29. решава жалбе и молбе упућене Председништву НСЗ;
 30. На предлог Председника НСЗ, оснива организације са својством правног лица које имају за обавезу да се за рачун Синдиката баве професионалним делатностима у смислу производње и пружања услуга, као и отварање подрачуна НСЗ у те сврхе;
 31. врши послове које му је из своје надлежности делегирала Скупштина НСЗ.

Председништво НСЗ може део послова из своје надлежности да делегира Председнику НСЗ.

Члан 33.
Чланове Председништва НСЗ бира Скупштина НСЗ, из редова кандидата предложених Скупштини.
Полазећи од овлашћења из чл. 28. ст. 1. тч. 3. овог Статута, Савет оснивача НСЗ има право да изнесе Скупштини НСЗ своје образложено мишљење на кандидатуре за чланове Председништва НСЗ, уколико Савет оснивача сматра да за то постоји основана потреба.
Председништво НСЗ има укупно 11 чланова.
Начин избора чланова Председништва НСЗ уређује се Пословником о раду Скупштине.
Чланови Председништва НСЗ су, по функцији, Председник и Потпредседници НСЗ.
Рад Председништва НСЗ уређује се Пословником о раду Председништва НСЗ.

Члан 34.
Мандат чланова Председништва НСЗ траје 4 године и исте особе могу бити поново биране.

Члан 35.
Уколико, из било ког разлога, члан Председништва НСЗ напусти своју функцију пре истека мандата, Председништво НСЗ ће изабрати новог члана Председништва.
Мандат овако изабраног члана Председништва НСЗ траје до наредног заседања Скупштине НСЗ.

ПРЕДСЕДНИК НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 36.
Председник Новог синдиката здравства Србије:

 1. представља и заступа НСЗ у земљи и иностранству;
 2. сазива и председава седницама Председништва;
 3. подноси Скупштини извештај о раду Председништва НСЗ;
 4. усклађује и контролише функционисање органа и колективних чланова НСЗ;
 5. води извршну политику Синдиката, у складу са одлукама Скупштине и Председништва;
 6. координира рад територијалних организација;
 7. стара се о утрошку финансијских средстава, на основу финансијског плана;
 8. предлаже избор и разрешење Потпредседника НСЗ;
 9. после консултације са Потпредседницима именује портпарола НСЗ;
 10. после консултација са Потпредседницима формира Административно-технички биро НСЗ;
 11. обавља и друге дужности у складу са овим Статутом.

Председник НСЗ има право да сазове седницу било ког органа НСЗ, а Скупштину НСЗ само на начин и под условима утврђеним овим Статутом.
Председник НСЗ, у циљу заштите интереса Синдиката, има право да сазове седницу било ког органа територијалне и синдикалне организације НСЗ, укључујући Скупштину територијалне и синдикалне организације НСЗ.
Избор Председника НСЗ врши се по принципу појединачне кандидатуре, на Скупштини НСЗ у складу са Пословником о раду Скупштине.
Полазећи од овлашћења из чл. 28. ст. 1. тч. 3. овог Статута, Савет оснивача НСЗ има право да изнесе Скупштини НСЗ своје образложено мишљење на кандидатуре за чланове Председника НСЗ, уколико Савет оснивача сматра да за то постоји основана потреба.

Мандат Председника НСЗ траје 4 године, а иста особа може бити поново бирана.

Члан 37.
У случају да из било ког разлога Председник НСЗ напусти своју функцију пре истека мандата, Председништво НСЗ ће једног од Потпредседника НСЗ изабрати за в.д. Председника НСЗ.
Мандат изабраног в.д. Председника НСЗ из става 1. овог члана може трајати до првог наредног заседања Скупштине НСЗ.

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 38.
Нови синдикат здравства Србије има 2 Потпредседника.
Потпредседници Новог синдиката здравства Србије:

 1. замењују Председника НСЗ у случају његове одсутности или спречености;
 2. помажу Председнику НСЗ у раду;
 3. помажу Председнику НСЗ у усклађивању и контролисању функционисања органа и колективних чланова НСЗ;
 4. обављају оне послове које им Председник НСЗ пренесе из своје надлежности.

Потпредседнике НСЗ бира и разрешава Председништво НСЗ, на предлог Председника НСЗ. Кандидате за Потпредседнике НСЗ Председник предлаже из редова чланова Председништва НСЗ.
Мандат Потпредседника НСЗ траје 4 године, а исте особе могу бити поново биране.

ЦЕНТРАЛНИ ИЗВРШНИ ОДБОР НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 39.
Централни извршни одбор НСЗ је орган који врши оперативне, организационе, техничке и административне послове. Број чланова Централног извршног одбора НСЗ уређује се Правилником о раду Централног извршног одбора НСЗ.
Рад Централног извршног одбора НСЗ, његови односи и координација са надлежним органима територијалних организација и колективних чланова НСЗ, уређују се Правилником о раду Централног извршног одбора НСЗ.
Председавајући Централног извршног одбора НСЗ подноси месечни извештај о раду Председнику НСЗ, а тромесечни извештај о раду Председништву НСЗ.
Именовање и опозив Председавајућег Централног извршног одбора НСЗ и чланова Централног извршног одбора НСЗ врши Председништво НСЗ, на предлог Председника НСЗ, у складу са Правилником о раду Централног извршног одбора НСЗ.
Мандат чланова Централног извршног одбора траје 4 године и исте особе могу бити поново именоване.
Председник НСЗ, у случају указане потребе, има право да председава седницом Централног извршног одбора НСЗ.

Члан 40.
Централни извршни одбор НСЗ има 5 сталних Радних група:

 1. Радна група за синдикализацију;
 2. Радна група за синдикално образовање и информисање;
 3. Радна група за техничку подршку, правна питања и заштиту права чланова;
 4. Радна група за административно-финансијске послове;
 5. Радна група за континуирану медицинску едукацију и стручну едукацију.

По потреби, могу се формирати и друге радне групе, одлуком Председништва НСЗ.

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ БИРО НСЗ

Члан 41.
Административно-технички биро врши административне, информатичке, правне, техничке, организационе и друге стручне послове у Синдикату.
У Административно-техничком бироу НСЗ могу се ангажовати чланови Синдиката, волонтери и професионална лица.
Радом Административно-техничког бироа руководи Оперативни секретар НСЗ кога, после консултација са потпредседницима НСЗ, именује и опозива Председник НСЗ.

НАДЗОРНИ ОДБОР НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 42.
Надзорни одбор (у даљем тексту: НО) контролише приходе НСЗ, коришћење финансијских средстава и управљање имовином НСЗ, као и комерцијалне активности Синдиката. Мандат чланова НО је 4 године. Чланови Надзорног одбора за свој рад одговарају Скупштини. Исте особе могу бити поново биране.
Надзорни одбор има 5 чланова. Чланови НО бирају Председника НО.
НО подноси извештај о раду Скупштини, а шестомесечни извештај Председништву НСЗ.
Избор и разрешење чланова НО уређује се Пословником о раду Скупштине.
Чланови НО не могу бити чланови ни једног другог органа Синдиката на републичком нивоу организовања.
Надзорни одбор доноси Правилник о раду Надзорног одбора НСЗ, у складу са овим Статутом.

Члан 43.
Уколико члан Надзорног одбора, из било ког разлога, напусти своју функцију пре истека мандата, Председништво НСЗ бира новог члана НО на упражњено место, а из редова кандидата предложених Скупштини или из редова делегата последње изборне Скупштине НСЗ.
Мандат овако изабраног члана НО траје до првог наредног заседања Скупштине.

Члан 44.
Надзорни одбор може да ради и доноси валидне одлуке и закључке ако седници НО присуствује 4 члана.

СТАТУТАРНИ ОДБОР НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 45.
Статутарни одбор НСЗ тумачи Статут и друга општа акта НСЗ, припрема измене и допуне Статута, даје оцену статутарности општих аката и одлука органа НСЗ, арбитрира у случају сукоба надлежности органа НСЗ, органа територијалне и синдикалне организације НСЗ, решава жалбе упућене Статутарном одбору.
Тумачење, оцену и арбитражу Статутарног одбора могу тражити сви органи НСЗ, органи територијалне организације НСЗ, колективни и појединачни чланови.
Одлуке Статутарног одбора НСЗ су коначне и обавезујуће.

Члан 46.
Мандат чланова Статутарног одбора НСЗ траје 4 године. Чланови Статутарног одбора НСЗ за свој рад одговарају Скупштини. Исте особе могу бити поново биране.
Статутарни одбор НСЗ има 5 чланова. Чланови Статутарног одбора бирају Председника Статутарног одбора НСЗ.
Статутарни одбор подноси извештај о раду Скупштини, а годишњи извештај о раду Председништву НСЗ.
Избор и разрешење чланова Статутарног одбора уређује се Пословником о раду Скупштине НСЗ.
Чланови Статутарног одбора НСЗ не могу бити чланови ни једног другог органа Синдиката на републичком нивоу организовања.
Статутарни одбор доноси Правилник о раду Статутарног одбора, у складу са овим Статутом.

Члан 47.
Уколико члан Статутарног одбора НСЗ, из било ког разлога, напусти своју функцију пре истека мандата, Председништво НСЗ бира новог члана Статутарног одбора НСЗ на упражњено место, а из редова кандидата предложених Скупштини НСЗ или из редова делегата последње изборне Скупштине НСЗ.
Мандат овако изабраног члана Статутарног одбора траје до првог наредног заседања Скупштине.
Члан 48.
Статутарни одбор НСЗ може да ради и доноси валидне одлуке и закључке ако седници Статутарног одбора присуствује 4 члана.

ПОСТУПАК ОПОЗИВА

Члан 49.
Чланови органа Новог синдиката здравства Србије могу бити опозвани, у складу са овим Статутом.
Поступак опозива предлаже синдикална организација, територијална организација, Савет оснивача, Председништво НСЗ или Председник НСЗ.
За покретање поступка опозива неопходно је да члан органа Новог синдиката здравства Србије изгуби поверење органа који га је делегирао, синдикалне организације у чијем је чланству или органу у коме обавља функцију.
Председништво НСЗ спроводи поступак опозива, у складу са Пословником о раду Председништва.
Одлука Председништва о опозиву ступа на снагу када за њу гласа више од половине укупног броја чланова Председништва.
Савет оснивача НСЗ може независно водити поступак опозива уколико процени да је то неопходно и од значаја за Синдикат. Уколико Савет оснивача НСЗ себе прогласи надлежним за вођење поступка опозива, сматраће се да је његова надлежност примарна.
Члан органа НСЗ незадовољан одлуком о опозиву, има право жалбе Статутарном одбору НСЗ,у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке или дана објављивања одлуке на Огласној табли НСЗ, у случајевима да се одлука не може уручити члану,из разлога што наведени избегава или одбија да одлуку прими. Жалба не одлаже извршење.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 50.
Председништво НСЗ или, у складу са овим Статутом, Савет оснивача НСЗ (у даљем тексту: дисциплински органи) одлучује о питањима дисциплинске одговорности појединачних чланова НСЗ, колективних чланова НСЗ, органа НСЗ, органа територијалних и синдикалних организација НСЗ. О одговорности појединачних чланова дисциплински орган одлучује, било да су они у чланству колективних чланова НСЗ, било да су директно учлањени појединачни чланови.
Дисциплински поступак се покреће Одлуком надлежног дисциплинског органа или Председника НСЗ Србије, или особе која га замењује.
Дисциплински орган, разматрајући по питањима дисциплинске одговорности, доноси решење да члан Синдиката, односно орган Синдиката из става 1. овог члана, није направио дисциплински прекршај, или да је направио дисциплински прекршај.
Уколико је дисциплински орган донео решење да је члан Синдиката или орган Синдиката из става 1. овог члана направио дисциплински прекршај, изриче му се једна од следећих дисциплинских мера:

 1. јавна опомена која се објављује на синдикалној огласној табли;
 2. суспензија из чланства до 6 месеци;
 3. искључење из Синдиката;
 4. брисање из регистра чланства.

Мера искључења из Синдиката изриче се за прекршаје из члана 17. овог Статута.
Дисциплинске мере из ст. 3. овог члана изричу се за прекршаје синдикалне дисциплине на основу Правилника о дисциплинској одговорности НСЗ.
Мера суспензије подразумева да члану Синдиката мирују права, обавезе и функције у Синдикату, за време трајања суспензије. Члан органа Синдиката кажњен мером суспензије из чланства, може одлуком Председништва НСЗ или Савета оснивача НСЗ бити разрешен функције или функција у органу или органима Синдиката.
Дисциплинске мере су извршне по доношењу од стране дисциплинског органа.
Члан или орган НСЗ незадовољан Решењем о дисциплинској одговорности, има право жалбе Статутарном одбору НСЗ,у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања решења или дана објављивања решења на Огласној табли НСЗ,у случајевима да се решење не може уручити члану или органу,из разлога што наведени избегавају или одбијају да решење приме. Жалба не одлаже извршење.
Дисциплински поступак се уређује Правилником о дисциплинској одговорности НСЗ, у складу са овим Статутом.
У сваком појединачном дисциплинском поступку може одлучивати само један дисциплински орган: или Председништво НСЗ или Савет оснивача НСЗ. Уколико Савет оснивача НСЗ себе прогласи надлежним за вођење дисциплинског поступка, сматраће се да је његова надлежност примарна.

Члан 51.
У случајевима када постоји потреба за непосредном заштитом интереса Синдиката, Председник НСЗ може суспендовати појединачног члана и члана органа Синдиката до првог, хитног заседања дисциплинског органа, а ова суспензија може трајати најдуже 30 дана.
Уколико је сазвана Ванредна скупштина НСЗ због блокаде рада Председништва НСЗ, суспензија из става 1. овог члана може трајати до заседања Ванредне скупштине НСЗ.

ТЕРИТОРИЈАЛНА СТРУКТУРА
Члан 52.
Нови синдикат здравства Србије може формирати територијалну структуру коју чине територијалне организације НСЗ. Територијална структура треба да омогући остваривање права чланства на целој територији Републике Србије.
Територијална структура се формира на начин уређен Правилником о територијалном организовању НСЗ, који доноси Председништво НСЗ.
Територијалне организације НСЗ су интегрални део Синдиката. Територијалне организације формира и распушта Председништво НСЗ, у складу са овим Статутом и Правилником о територијалном организовању НСЗ. Председништво НСЗ има право да распусти орган територијалне организације и наложи његов поновни избор или именовање, у складу са статутом територијалне организације. Одлука о распуштању мора бити образложена.
При формирању територијалних организација Председништво НСЗ је дужно да води рачуна о територијалном устројсту Републике Србије. Председништво НСЗ може формирати територијалну организацију на иницијативу синдикалних организација које желе да се територијално организују.

Члан 53.
Територијална организација на територији на којој обавља своје функције:

 1. представља и заступа колективне и појединачне чланове пред социјалним партнерима на територијалном нивоу;
 2. координира рад синдикалних организација;
 3. стара се о спровођењу одлука органа НСЗ на својој територији;
 4. доноси одлуке у складу са општим актима територијалне организације;
 5. организује правну заштиту и друге облике заштите, односно помоћи чланству;
 6. организује синдикалне фондове, у складу са општим актима територијалне организације;
 7. спроводи синдикално образовање и информисање;
 8. сарађује са другим синдикатима на својој територији.

Организовање и деловање територијалне организације уређује се статутом територијалне организације, који мора бити усклађен са овим Статутом и Правилником о територијалном организовању НСЗ.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 54.
Основни облик организовања у Новом синдикату здравства Србије је синдикална организација-колективни члан НСЗ. Синдикална организација НСЗ оснива се у здравственој установи, установи социјалне заштите или установи-предузећу фармацеутске делатности. Синдикална организација може се организовати код сваког правног лица које обавља делатност здравствене заштите, социјалне заштите и фармације, без обзира ко је оснивач правног лица.
Синдикална организација као колективни члан НСЗ задржава своју самосталност и посебност. Синдикалне организације имају статуте или правилнике којима се уређује њихов рад, а који морају бити усклађени са овим Статутом.

ПРИХОДИ

Члан 55.

Извори прихода Новог синдиката здравства Србије су:

 1. чланарина;
 2. приходи од наменских прилога и доприноса чланства;
 3. поклони и спонзорства донатора и симпатизера;
 4. приходи од комерцијалних активности, имовине и други приходи у складу са законом.

Чланарина износи 1% нето зараде појединачног члана. Прикупљена чланарина се распоређује тако да 70% остаје синдикалној организацији-колективном члану НСЗ, а 30% припада Новом синдикату здравства Србије.
Уколико је синдикална организација територијално организована, чланарина се распоређује тако да 70% остаје синдикалној организацији, 10% припада територијалној организацији, а 20% Новом синдикату здравства Србије.
Оснивање фондова НСЗ, начин обезбеђивања средстава за фондове, руковођење фондовима и контрола њиховог рада уређују се посебним општим актима Синдиката.

ИМОВИНА НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

Члан 56.
Имовина НСЗ је заједничка имовина свих чланова Синдиката.
Имовина НСЗ је недељива, сем у случају престанка постојања НСЗ.

ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА И ЈАВНОСТИ

Члан 57.
Информисање чланства и јавности о раду НСЗ представља стални и приоритетни задатак руководства Синдиката.
Информисање се врши путем средстава јавног информисања, синдикалних новина, летака, плаката, агитки, информатичким медијима, синдикалним зборовима и на друге погодне начине.

МЕЂУСИНДИКАЛНА САРАДЊА

Члан 58.
Нови синдикат здравства Србије се залаже за развој аутентичног радничког покрета у Републици Србији. У том смислу, НСЗ ће радити на заједништву и јединству Света рада у целини.
НСЗ сарађује са аутентичним синдикалним асоцијацијама, синдикатима и друштвеним организацијама чији су циљеви, принципи и програмска начела исти или слични онима које заступа НСЗ.
Одлуку о приступању НСЗ синдикалним асоцијацијама потврђује Скупштина.
У случају приступања НСЗ синдикалној асоцијацији, чланарина коју НСЗ плаћа асоцијацији измирује се на начин уређен посебним општим актом.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Члан 59.
Нови синдикат здравства Србије залаже се за укупан развој међународног радничког покрета. НСЗ развија сарадњу са међународним синдикалним организацијама и синдикатима других земаља.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
Нови синдикат здравства Србије престаје да постоји одлуком Скупштине НСЗ.
Одлука је важећа ако је изгласа 2/3 од укупног броја делегата Скупштине НСЗ.
У случају престанка постојања НСЗ, имовина се преноси на осниваче, редовне, колективне и појединачне чланове, сразмерно уплаћеној чланарини.

Члан 61.
Измене и допуне овог Статута врши Скупштина на основу Пословника о раду Скупштине НСЗ.

Члан 62.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог потписивања од стране Председавајућег Савета оснивача НСЗ.

Мирослав Цветковић
У Београду, 18.04.2013. године Председавајући VII Редовне Скупштине
Новог синдиката здравства Србије

Статут Новог синдиката здравства Србије који је усвојила VII Редовна Скупштина одржана дана 18.04.2013.г. потписао је Срђан Недељковић, Председавајући Савета оснивача НСЗ.

У Београду, 19.04.2013.г. Срђан Недељковић
Председавајући Савета оснивача НСЗ