Окружница Председника НСЗ од 26.09.2011.

– Председницима синдикалних организација НСЗ
– Председницима територијалних организација НСЗ

Предмет: Окружница Председника НСЗ од 26.09.2011.год.
Напомена: Хитно !

Поштоване синдикалне Колегинице и Колеге,
дозволите да Вас на самом почетку ове окружнице поздравим и замолим да пренесете поздраве нашем чланству.

Оно што је под ознаком ”Хитно!” у тексту ове окружнице је, заправо, обавештење које ћу Вам сада пренети. Дописом Одбора за утврђивање репрезентативности синдикаката и удружења послодаваца бр. 110-00-497/2009-2, који је потписао Зоран Михајловић, председник Одбора, Нови синдикат здравства Србије обавештен је да је поново ( … и напокон!) покренута процедура за утврђивање репрезентативности НСЗ на републичком нивоу организовања. Познато вам је да је НСЗ покренуо поступак да му се утврди репрезентативност на републичком нивоу пре више од две године (06.03.2009.год.), али процедура почиње тек сада. Знате да је формални разлог за одлагање био у нефункционисању Одбора при Министарству рада и социјалне политике, мада можда постоје и други разлози зашто се у случају НСЗ касни…
Свеједно, имајући наведено у виду, налажем председницима свих синдикалних организација НСЗ да ХИТНО доставе фотокопије нових приступница канцеларији нашег Синдиката. Ми смо сређене фотокопије приступница предали 17. и 18.08.2009.год., када смо предавали и другу документацију потребну за утврђивање репрезентативности.
Уколико постоје нове приступнице у Вашој синдикалној организацији од 18.08.2009.год. до данас, а које у међувремену нисте доставили Новом синдикату здравства Србије, неопходно је да те приступнице фотокопирате, фотокопије оверите печатом и потписом председника Ваше синдикалне организације, те да их ХИТНО доставите канцеларији Новог синдиката здравства Србије.
Имајући у виду значај утврђивања репрезентативности на републичком нивоу организовања, сматрам да је ово питање непотребно даље елаборирати – јер је све јасно. Уколико, ипак, имате неку непознаницу, све информације можете добити преко канцеларије НСЗ.

Дозволите да изнесем мишљење да је неопходно поново сагледати чињенице које су од неспорног значаја за чланство нашег Синдиката.
Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач република Србије – у даљем тексту: ПКУ – (”Сл гласник РС” бр. 36/10) ступио је на снагу 05.06.2010. године, дакле пре нешто више од 15 месеци.

Одлука о примени Посебног колективног уговора чији је оснивач РС на све послодавце који обављају здравствену делатност, односно одређене послове здравствене делатности (”Сл. гласник РС” бр. 42/10) ступила је на снагу 26.06.2010.год., дакле непосредно после ступања на снагу ПКУ.
Ове чињенице су нам познате.
Исто тако, свима нам је познато да чл. 150. ПКУ уређује дужност да се отпочне са преговорима за закључивање колективних уговора код послодавца у року од 90 дана од дана ступања на снагу ПКУ. Такође, неспорна је одредба из чл. 254. ст. 1. Закона о раду о обавезности преговарања за закључивање колективног уговора.

Добро, све су ово опште позната места, сви синдикални представници и чланови органа нашег Синдиката на било ком нивоу оснивања су врло добро упознати са овим одредбама, на крају крајева и централни органи НСЗ су више пута (у писаној форми, на семинарима, зборовима…) износили наведене чињенице.
Можда се питате која је сврха овог понављања онога што је опште познато?
Вероватан одговор је – реалност на терену. После више од 15 месеци од дана ступања на снагу ПКУ и после годину дана од термина када су преговори за закључивање колективних уговора код послодаваца морали да отпочну, можемо поставити питање о резултатима који су постигнути.
Колико смо колективних уговора потписали на нивоу послодавца? Колико их је, као усаглашене предлоге потписао оснивач? Колико их је, коначно, ступило на снагу? У колико је случајева наступио колективни радни спор у вези закључивања колективног уговора код послодавца и да ли је спор решеван (и коначно решен) у складу са законом?
Централни извршни одбор НСЗ је формирао одређени број радних тимова који имају задатак да помогну у преговарачком процесу код послодавца, уколико се за тиме укаже потреба. О овоме сте на време обавештени и било је случајева захтевања подршке и ангажовања тимова на основу захтева синдикалних организација НСЗ.

Уверен сам да сте сагласни да је после годину дана потребно проценити урађено. Да би смо сагледали целину ситуације, а посебно да би смо могли да помогнемо колегиницама и колегама који имају потешкоћа у закључивању колективног уговора код послодавца, имам обавезу да председницима синдикалних организација НСЗ упутим неколико питања:

  1. Да ли је у Вашој установи формиран одбор за преговоре (ако није, објасните зашто није)?
  2. Да ли сте отпочели преговоре за закључивање колективног уговора код послодавца и када су преговори отпочели?
  3. У којој сте фази колективног преговарања, уколико преговори још увек трају?
  4. Да ли је током преговора било значајних проблема у односима са послодавцем и другим синдикатима?
  5. Да ли је у току преговора дошло до настанка колективног радног спора у вези закључивања колективног уговора и на који начин је колективни радни спор решаван?
  6. Уколико сте завршили коначан предлог колективног уговора (потписан од стране репрезентативних синдиката у установи и директора), да ли је текст колективног уговора послат оснивачу на потписивање?
  7. Да ли је оснивач потписао колективни уговор (наведите и да ли је имао одређене примедбе) и да ли је колективни уговор ступио на снагу?
  8. Можете ли да наведете побољшања права чланства које сте постигли колективним уговором код послодавца у односу на закон и ПКУ?

Колегинице и Колеге, нормално да не морате да одговорите на сва питања, већ само на она која се конкретно односе на Вашу ситуацију. Такође, сваки Ваш коментар који објашњава неке посебности које су Вам се десиле, а није обухваћен наведеним питањима, је користан и добродошао.
Ја бих хтео да напоменем да овај Вам овај ”упитник” или ”анкету” шаљемо, пре свега, из разлога унапређења права чланства. Сви знамо да је сврха потписивања колективног уговора код послодавца сагледавање посебности рада у одређеној установи и постизање повољнијих решења од оних које гарантује Закон о раду и Посебан колективни уговор, а самим тим се постиже унапређење права чланства. У том смислу, неопходно је да Нови синдикат здравства Србије прати ниво права нашег чланства који је остварен на основу решења која су остварена у колективним уговорима код послодавца. То је био основни разлог због кога је НСЗ понудио све облике помоћи својим синдикалним организацијама у процесу преговарања, а исто тако и наше намере да извршимо увид у остварена решења.

Синдикални поздрав, са солидарношћу!

У Београду, 26.09.2011.год. Живорад Мркић с.р.
Председник НСЗ

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима