• Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje,obnavljanje ili oduzimanje licence
  • Pravilnik o blizim uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije
  • Pravilnik o blizim uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
  • Prijava simpozijuma,kongresa,kursa
  • Prijava strucnog sastanka
  • Prijava strucnog sastanka – primer popunjenog
  • Zakon o komorama zdravstvenih radnika Zakon zdravstvena zastita