Министру здравља Републике Србије Ass.dr Златибору Лончару

Предмет: Предлог Министру здравља Републике Србије да поднесе иницијативу за измене и допуне Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама „Сл.гласник РС“ 44/01 – пречишћен текст са изменама и допунама, „Сл.гласник РС“ бр.11/12.

Поштовани господине Министре,

Нови синдикат здравства Србије обраћа Вам се овим предлогом да покренете иницијативу за измене и допуне Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама „Сл.гласник РС“ 44/01, пречишћен текст са изменама и допунама „Сл.гласник РС“ бр.11/12 – у даљем тексту: Уредба.

Напомињемо да се тренутно важећи текст Уредбе примењује од 22.02.2012.год., што је Вама лично веома добро познато.

Када је у питању здравствена делатност, Министарство здравља, Републички фонд за здравствено осигурање и Државна ревизорска институција у новије време инсистирају на стриктној примени коефицијената из Уредбе приликом обрачуна зарада запослених у здравству.

Господине Министре, Уредба у свом члану 2. тачка 13. „У здравственим установама“ одређује коефицијенте за исплату зарада запосленим у здравственим установама. Приметили смо да у наведеној тачки постоји веома озбиљна грешка и нелогичност када је у питању исплата зарада одређеној групи запослених.

Наиме, у Уредби, када су у питању здравствене установе, уопште нису препознати послови техничког одржавања објеката и опреме са IV степеном стручне спреме. То значи да сви електротехничари, електротехничари-аутоматичари, техничари-оператери централних система управљања, грађевински техничари, саобраћајни техничари, машински техничари и друге особе техничке струке са IV степеном стручне спреме и стручним називом техничар у Уредби нису препознати и као такви у здравственим установама, када је у питању исплата зарада, као и да ”не постоје”.

Шта више, стриктном применом Уредбе, наведеним запосленима је смањена плата на ниво III степена стручне спреме техничке струке (на ниво електричара, бравара, водоинсталатера и сл.), практично им је укинут степен стручне спреме који имају, те су на тај начин техничари материјално и професионално оштећени и стављени у неравноправан положај.

Уз то су и дискриминисани у односу на друге запослене у здравству. На пример, када су у питању управни, економски и административни послови, Уредбом је препознат IV степен стручне спреме, а у техничким пословима у здравственој делатности није. Постоје послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја са V степеном стручне спреме (коефицијент 10,71), IV степен стручне спреме је „прескочен“, да би се послови техничког одржавања поново појавили тек са III степеном стручне спреме (коефицијент 8,98).

Тиме су запослени техничке струке са IV степеном стручне спреме стављени у професионално неравноправан положај, умањена им је зарада и дискриминисани су у односу на остале запослене у здравственим установама.

Такође, напомињемо да у другим јавним службама Уредба препознаје IV степен стручне спреме у смислу техничког одржавања објеката и опреме: у култури – водоинсталатер, електроинсталатер, столар, возач – IV степен стручне спреме (коефицијент 9,60); у позориштима – мајстори у радионицама, на одржавању зграде и опреме – IV степен стручне спреме (коефицијент 10,10) итд.

Ово значи да су у другим јавним службама препознати послови техничара из групације техничких научних дисциплина као посебна професионална група, те да су за свој рад адекватно плаћени. Самим тим, техничари на одржавању објеката, опреме и инсталација у здравственим установама су професионално и материјално оштећени и дискриминисани.

Поштовани господине Министре, Нови синдикат здравства Србије Вам износи предлог да покренете иницијативу према Влади Републике Србије да се изврше измене и допуне Уредбе, да техничари који обављају послове одржавања објеката, опреме и инсталација са IV степеном стручне спреме буду препознати као професионална и платна група и на адекватан начин плаћени. Полазећи од чл. 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 34/2001) за овакву одлуку Владе постоји формално-правни основ, а сматрамо да је несумњиво да постоји и суштински основ.

С поштовањем,
У Београду, 26.12.2014.год. за Нови синдикат здравства Србије

Живорад Мркић, председник

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима