Одлука о ступању у штрајк упозорења

На основу чл. 2., чл. 3. ст. 1. и чл. 4. Закона о штрајку, у складу са чл. 21. ст. 2. тч. 15. Статута Новог синдиката Клиничког центра Србије, Председништво НС КЦС на 137. седници одржаној дана 09. 05. 2013. год. доноси

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

 1. Председништво Новог синдиката Клиничког центра Србије доноси Одлуку о ступању у штрајк упозорења код послодавца, у Клиничком центру Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд;
 2. Захтеви запослених су:
  – Пријем у радни однос на неодређено време (стални радни однос) запослених у Клиничком центру Србије који су у радном односу на одређено време, а испуњавају законске услове за пријем у радни однос на неодређено време;- Хитна кадровска попуна у Клиничком центру Србије, у складу са правним актима који уређују број запослених у здравственим установама, као и у складу са стандардима и нормативима, поштујући дужину трајања радног односа у Клиничком центру Србије;

  – Поновно увођење стимулације од 10% свим запосленима у Клиничком центру Србије;

  – Редовна исплата увећања зараде за дежурства, прековремени рад, приправност и рад у дане државног празника;

  – Уређење радних места и радног окружења, као и редовна набавка средстава за личну заштиту на раду, у складу са прописима који уређују безбедност и здравље на раду;

  – Набавка и редовна дистрибуција неопходних средстава за рад, лекова и дијагностичких средстава, санитетског и потрошног материјала;

  – Захтев да се систематизације у Клиничком центру Србије доносе на законит начин, у складу са Законом о здравственој заштити, подзаконским актима, Статутом Клиничког центра Србије и општим актима КЦС, уз прибављање мишљења Синдиката;

  – Хитна израда Акта о процени ризика у Клиничком центру Србије, уз ангажовање правних лица овлашћених за процену и мерење ризика;

  – Раскидање непотребних и штетних уговора о делу као и раскидање уговора непотребно радно ангажованим у КЦС преко задруга за запошљавање;

  – Захтевамо да се Управа Клиничког центра Србије и сви њени представници, у току рада у Клиничком центру Србије, строго придржавају закона, подзаконских аката и важећих колективних уговора;

  – Спречавање појава сукоба интереса, злоупотребе службеног положаја, као и смену помоћника директора Клиничког центра Србије за здравствено-сарадничке и немедицинске послове, директора Службе за правне послове КЦС и члана Надзорног одбора КЦС Јована Атанасијевића, због очигледног сукоба интереса и злоупотребе службеног положаја;

  – Подношење јасног аналитичког извештаја о стању слободних финансијских средстава из сопствених прихода (динарски и девизни део) од 5. новембра 2012. год. до данас;

  – Стављање на располагање додатних 4 милиона динара ради омогућавања редовне исплате позајмица запосленима у Клиничком центру Србије које додељује Клинички центар Србије као послодавац;

  – Преиспитати кадровска решења на руководећим кадровским местима, у смислу адекватне школске спреме и компетентности ангажованих кадрова;

  – Уколико Управа Клиничког центра Србије донесе одлуку да се пријем запослених у радни однос (било да се ради о продужењу постојећих уговора на одређено време или пријем новозапослених особа у Клиничком центру Србије) врши у складу са чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, захтевамо да репрезентативни синдикати у КЦС-у имају право учешћа и давања мишљења приликом доношења одлуке директора КЦС-а о пријему кандидата у радни однос;

  – Поновно успостављање квалитетног социјалног дијалога у Клиничком центру Србије.

 3. Време почетка штрајка упозорења је среда, 15. 05. 2013. год. са почетком у 12,00 часова. Штрајк упозорења ће трајати до 13,00 часова, у складу са Законом;
 4. Место окупљања запослених – учесника у штрајку упозорења је на платоу испред управне зграде Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2 Београд, уз окупљање у организованом кретању протестне колоне кругом Клиничког центра Србије;
 5. Запослене – учеснике у штрајку упозорења представља и њихове интересе заступа Штрајкачки одбор Новог синдиката КЦС у саставу: Мирјана Бауцал, председник ШО, Зоран Јанковић, потпредседник ШО и чланови ШО Јован Кулић, Марко Пешовић, Негомир Трмчић, Ружица Тепша, Славко Кулић, Рајко Бракочевић, Веселинка Кијановић, Љиљана Стаменковић, Срђан Недељковић, Гордана Ђорђевић и Небојша Ћурковић.

У Београду, 10. 05. 2013. год.

Живорад Мркић
Председник Новог синдиката КЦС

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима