ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВУ КОЈИ СУ У ИЗОЛАЦИЈИ ИЛИ НА БОЛОВАЊУ ЗБОГ ИНФЕКЦИЈЕ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ

Познато је да је Влада Републике Србије, на седници одржаној 2. априла 2020.год., донела обавезујућу препоруку којом је омогућено запосленима у здравству, социјалној заштити и неким другим државним и јавним службама, примање накнаде за боловање у износу 100% основне плате, уколико су у изолацији или самоизолацији због сумње да су евентуално инфицирани новим корона вирусом (SARS-Cov-2), или ако су на боловању због испољене болести COVID-19. Ово је исправан поступак, јер би у супротном запослени у здравству, који су се инфицирали обављајући своје професионалне дужност и обавезе, били кажњени умањењем зараде за 35%. Дакле, у овој ситуацији, имате право на 100% накнаде зараде.

Закључивањем Анекса Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Анекс ПКУ) дана 15.04.2020.год., створен је правни основ да се ово право непосредно оствари.

Анексом ПКУ у Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (”Сл. Гласник РС”, број 96/2019), додат члан 101а који гласи:

”Члан 101а

Запослени има право на на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у предходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.

Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се:
1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава послодавца;
2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши се из средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде плате, а из средстава послодавца, за преостали износ разлике до висине 100% просечне плате.

Право на накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана, остварује запослени који је одсуствовао са рада почев од 1. марта 2020. године из разлога наведених у ставу 1. овог члана.

Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.” (Крај цитата)

Поштоване колегинице и колеге запослени у здравству, из Анекса ПКУ утврђени су одређени услови за остваривање права на накнаду плате од 100%:
– Привремена спреченост за рад настала је потврђеном заразном болешћу COVID-19, односно мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу. То значи да постоји или документована дијагноза болести COVID-19 издата од стране здравствене установе, или решење (управни акт) надлежног органа о мери изолације или самоизолације. Имајући у виду да су надлежни органи, полазећи од чињенице да је проглашено ванредно стање, у више случајева издавали само усмену наредбу грађанима (нпр. о самоизолацији), снажно препоручујемо свима да захтевају од поступајућег органа да им изда одговарајуће решење у писаној форми.
– Заразна болест COVID-19 или мера изолације, односно самоизолације, наступила је као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката. То значи да је епидемиолошком обрадом, истраживањем и извиђањем могуће утврдити логичан след догађаја, контаката и експозиције, који чине вероватним да је до инфекције или изложености вирусу SARS-Cov-2, дошло у вези послова, радних задатака или службених дужности. На пример, ако је запослени у здравству био на двонедељном годишњем одмору у иностранству, а по повратку у земљу био у изолацији и утврђено је да је позитиван на вирус SARS-Cov-2, није доказиво да је оболео (или је у изолацији) због обављања послова, радних задатака или службених дужности.
– Напомињемо да је Анексом ПКУ утврђено да се за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава послодавца, а почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши се из средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде плате (дакле, 65%), а из средстава послодавца, за преостали износ разлике до висине 100% просечне плате. Веома је важно испратити и контролисати да ли ће сваки појединачни послодавац (здравствена установа јавног здравственог система), исплатити свој део накнаде плате (35%), који је дужан да исплати по Анексу ПКУ, да би запослени који испуњавају услове примили плату у износу од 100%. У пракси се може десити да ће овде Нови синдикат здравства морати да интервенише, ако се десе неправилности, да би штитио права свог чланства.
– Да би запослени остварио право на накнаду плате од 100%, потребно је да докаже испуњавање услова датих у Анексу ПКУ. Ово се може извршити решењем надлежног органа који је одредио изолацију или самоизолацију. То је најчешће санитарни инспектор који је донео решење о изолацији/самоизолцији. Међутим, решење у одређеним ситуацијама могу издати и други надлежни органи: органи надлежни за контролу прелажења државне границе (гранична полиција), царински органи, извод из евиденције Министарства унутрашњих послова. У сваком случају, ако је запослени упућен у изолацију/самоизолацију усменим наређењем надлежног органа (због чињенице да је проглашено ванредно стање), неопходно је од поступајућег органа захтевати управни акт – решење у писаној форми, које је он по закону дужан да изда – по захтеву. У пракси и на основу наших сазнања, далеко највећи број решења издаје санитарна инспекција.
– У случају боловања услед заразне болести COVID-19, потпуно валидaн доказ за остваривање права на накнаду плате од 100% за време боловања, односно изолације, је извештај о привременој спречености за рад (дознака) изабраног лекара.
– Право на накнаду плате од 100% на основу Анекса ПКУ, односи се на запослене који су, из наведених разлога, одсуствовали са рада почев од 1. марта 2020. године.

Колегинице и колеге, имајте у виду да неке ствари које би требале да функционишу ”по аутоматизму”, не морају или неће баш увек тако функционисати. Информатички системи у здравству и управи зависе од адекватног уноса и обраде података, што значи да ”аутоматизам система” неће увек функционисати како треба, ни када је у питању ваш изабрани лекар, епидемиолошка служба, санитарна инспекција, послодавац…

Пошто процедура и поступци нису прецизно разјашњени, остаје нам један логичан модел добре правне праксе, како би сте остварили своја права, а спречили евентуалне последице погрешног разумевања или прекида у ланцу обавештавања и одлучивања. Нека наша размишљања говоре о практичним корацима, где верујемо да ће бити најмања могућност грешке, ако поступите на следећи начин:

1. Захтевајте од надлежног санитарног инспектора, ако вас је упутио у изолацију усменом наредбом, да вам изда потврду у писаној форми о изреченој мери изолације. На посебном линку Министарства здравља могуће је упутити захтев-образац за издавање потврде о изолацији путем е-мејла. Образац захтева се може добити преко интернет адресе: https://www.zdravlje.gov.rs./tekst/346871/covid-19.php
Када попуните наведени образац (има више образаца, за здравствене раднике је, на основу Анекса ПКУ, потребан захтев-образац број 2), подносите га путем е-мејла, да би сте добили потврду о изолацији:
potvrda.covid19@zdravlje.gov.rs
У одређеним, односно посебним ситуацијама, контактираћете друге државне органе: Министарство унутрашњих послова, Управу граничне полиције или Управу царина.

2. Јавите се вашем изабраном лекару телефоном. Ваш изабрани лекар је овлашћен да вам отвори боловање, да региструје да сте у изолацији, да вам изда потврду о привременој спречености за рад, као и да вам изда дознаке и закључи боловање. Документе је могуће доставити електронским путем, што је од значаја у ситуацији када сте изоловани. Документи и чињенице који ће бити сачувани у вашем картону код изабраног лекара, могу бити од изузетног значаја за ваш радно-правни статус, поготово ако ваше одсуствовање траје дуже од 30 дана.

3. Уколико вам се мера изолације одређује на иницијативу послодавца (рецимо, због продора COVID-19 у вашу здравствену установу, или када се сматра да сте били директно ризично експонирани извору заразе), те вам после епидемиолошког извиђања санитарни инспектор одреди меру изолације, захтевајте од послодавца да вам достави решење о мери изолације које се односи на вас. Решење вам се може послати електронским путем, а представља материјални доказ да је ваша изолација настала на вашем радном месту, да је у вези са вашим радним задацима и обавезама.

4. Уколико послодавац није упознат са чињеницом да вам је одређена мера изолације или да сте на боловању због заразне болести COVID-19 (рецимо, били сте самоиницијативно на прегледу у ковид амбуланти), јавите се и одржавајте телефонски (и е-мејл) контакт са послодавцем. Обавезно обавестите вашег надлежног руководиоца код послодавца телефоном о чињеници да сте под мером изолације, односно да сте на боловању. Препоручујемо вам да представника послодавца о наведеној чињеници обавестите и е-мејлом, да би сте о чињеници да сте обавестили послодавца имали електронски запис. Свакако, неопходно је да послодавца обавестите да вам је надлежни санитарни инспектор издао (усмено или писано) наредбу, односно решење о изолацији, односно да вам је изабрани лекар отворио боловање (овде би било пожељно да вам изабрани лекар, путем е-мејла, пошаље потврду о привременој спречености за рад, коју ви прослеђујете послодавцу). Исто тако, чим вам из санитарне инспекције стигне решење о изолацији, доставите је електронским путем послодавцу.

5. Уколико је код вашег послодавца запослен доктор–специјалиста епидемиолог, односно постоји епидемиолошка служба, одељење за епидемиологију и превентиву, одељење или служба за болничку епидемиологију, потребно је да телефоном обавестите вашег епидемиолога у установи, ако вам је решењем санитарног инспектора одређена изолација или вам је отворено боловање због болести COVID-19, мада би – у начелу – то требало да ураде месно надлежан епидемиолог и санитарна инспекција. Такође, епидемиолога у вашој установи (ако он у установи постоји) можете контактирати ако сматрате са сте били у ризичном контакту или да сте контаминирани инфективним материјалом, односно да сте у опасности од инфекције вирусом SARS-Cov-2. Одређени број здравствених установа, које имају епидемиолошка одељења или службе за болничку епидемиологију, самостално организује преглед за своје запослене који испуњавају критеријуме дефиниције случаја, укључујући и организовање тестирања запослених и обавештавање територијално надлежних епидемиолога и санитарних инспектора. На овај начин се потребна документација прикупља већ код послодавца.

Поштоване колегинице и колеге, ово свакако нису званични алгоритми, већ наше размишљање о могућем правилном поступању. Наиме, у пракси је било примера неспоразума и неадекватног административног и управног поступања, што је делимично и разумљиво. Једноставно, приоритет за све надлежне органе и институције је борба против пандемије и њено сузбијање. Међутим, сада долази време и за сређивање управно-административних питања, што вама омогућава да дођете до неопходних докумената за остваривање права која вам припадају.

Посебно напомињемо чланству Новог синдиката здравства Србије, уколико дође до кршења ваших права која су утврђена Анексом ПКУ, да се увек можете обратити вашој синдикалној организацији НСЗ у здравственој установи, или централи Новог синдиката здравства на е-мејл: novisindikatzdravstva@gmail.com или на стално ДЕЖУРНИ телефон: 064/ 13 57 083.

Искрено вам желимо добро здравље, што значи и да вам описани поступци никада не буду потребни. Уколико сте, ипак, били у изолацији или на боловању због обољења COVID-19, надамо се да ће вам наведене информације бити од користи.

У Београду, 16.04.2020.год. Нови синдикат здравства Србије

Живорад Мркић с.р., председник

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима