Štrajk u KCS – 12.05.2010.

DIREKTOR KLINIČKOG CENTRA SRBIJE  NOVI SINDIKAT KLINIČKOG CENTRA SRBIJE – ŠTRAJKAČKI ODBOR

Na osnovu čl. 6. Zakona o štrajku, Direktor Kliničkog centra Srbije i Predsednik Novog sindikata Kliničkog centra Srbije (u ime Štrajkačkog odbora NS KCS), dana 21.05.2010.god. potpisuju

SPORAZUM O REŠEVANJU ZAHTEVA ZAPOSLENIH IZ ŠTRAJKA UPOZORENJA 12.05.2010.god.

  1. Direktor Kliničkog centra Srbije prihvata vraćanje stimulacije svim zaposlenima u Kliničkom centru Srbije, u skladu sa poslovnom politikom KCS i ostvarenim prihodima. U operativnom smislu, smatra se da ponovno obračunavanje sredstava za stimulaciju počinje od 30. juna 2010.god
  2. Obadve strane potpisnice su saglasne da se Pojedinačni kolektivni ugovor za KCS ima primenjivati, u skladu sa Zakonom o radu (’’Sl. glasnik RS’’ br. 24/05 i 61/05).
  3. Radi adekvatne kadrovske popunjenosti u Kliničkom centru Srbije, Direktor KCS je dana 18.05.2010.god uputio Ministarstvu zdravlja zahtev br. 10814 za prijem u radni odnos 500 medicinskih sestara/tehničara i zahtev br. 10813 za prijem u radni odnos 200 spremača. Na ovim zahtevima Direktor KCS će istrajati. Sagledaće se, na adekvatan način, rešavanje i drugih kadrovskih pitanja. Sindikat se obavezuje da Direktoru pruži adekvatnu podršku, ako se za istom ukaže potreba.
  4. Rešavajući pitanje isplate jubilarnih nagrada u Kliničkom centru Srbije, Direktor KCS je doneo Zaključak br. 11017 od 19.05.2010.god. Ovim zaključkom Direktor KCS garantuje svim zaposlenima koji su stekli uslov za isplatu jubilarnih nagrada da će im pripadajuće nagrade biti isplaćene, da iste neće zastareti ili biti otpisane, te da će efektivno biti isplaćene zaposlenima čim se steknu uslovi u smislu odredbi Zakona o budžetu Republike Srbije.
  5. Direktor KCS prihvata potrebu da se isplata prihoda iz dopunskog rada uredi pravično, u skladu sa Zakonom o zdravtvenoj zaštiti i podzakonskim aktima kojima se uređuje dopunski rad. Konkretna rešenja biće uređena Pravilnikom o procedurama dopunskog rada u KCS. Sindikat će aktivno učestvovati u izradi navedenog Pravilnika.
  6. Po pitanju problema zaposlenih koji više godina rade u KCS na određeno vreme, Direktor KCS je preuzeo obavezu da će trenutno angažovanim radnicima na određeno vreme biti produžavani ugovori, dok se njihov status ne reši u skladu sa Zakonom o radu i Kadrovskim planom za KCS.
  7. Preispitivanje i revizija Pravilnika o sistematizaciji radnh mesta u KCS biće izvršena uz aktivnu ulogu Sindikata. Novi sindikat KCS preuzima obavezu da Direktoru KCS ukaže na sve odredbe Pravilnika o sistematizaciji koje smatra nezakonitim ili neadekvatnim.
  8. Direktor KCS izjavljuje da će se Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada KCS uskladiti sa zakonom i podzakonskim aktima. Novi sindikat KCS preuzima obavezu da Direktoru KCS ukaže na sve odredbe Pravilnika koje smatra nezakonitim ili neadekvatnim.
  9. Direktor KCS će naložiti Službi za pravne poslove KCS da odgovori u pisanoj formi na mišljenje koje Sindikat dostavi u postupku pred otkaz ugovora o radu ili u postupku pred Komisijom za utvrđivanje povreda Poslovnog kodeksa KCS.

Doc.dr Đorđe Bajec – Direktor Kliničkog centra Srbije
Živorad Mrkić – Predsednik Novog sindikata KCS

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima