Okružnica Predsednika NSZ od 26.09.2011.

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ
– Predsednicima teritorijalnih organizacija NSZ

Predmet: Okružnica Predsednika NSZ od 26.09.2011.god.
Napomena: Hitno !

Poštovane sindikalne Koleginice i Kolege,
dozvolite da Vas na samom početku ove okružnice pozdravim i zamolim da prenesete pozdrave našem članstvu.

Ono što je pod oznakom ”Hitno!” u tekstu ove okružnice je, zapravo, obaveštenje koje ću Vam sada preneti. Dopisom Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikakata i udruženja poslodavaca br. 110-00-497/2009-2, koji je potpisao Zoran Mihajlović, predsednik Odbora, Novi sindikat zdravstva Srbije obavešten je da je ponovo ( … i napokon!) pokrenuta procedura za utvrđivanje reprezentativnosti NSZ na republičkom nivou organizovanja. Poznato vam je da je NSZ pokrenuo postupak da mu se utvrdi reprezentativnost na republičkom nivou pre više od dve godine (06.03.2009.god.), ali procedura počinje tek sada. Znate da je formalni razlog za odlaganje bio u nefunkcionisanju Odbora pri Ministarstvu rada i socijalne politike, mada možda postoje i drugi razlozi zašto se u slučaju NSZ kasni…
Svejedno, imajući navedeno u vidu, nalažem predsednicima svih sindikalnih organizacija NSZ da HITNO dostave fotokopije novih pristupnica kancelariji našeg Sindikata. Mi smo sređene fotokopije pristupnica predali 17. i 18.08.2009.god., kada smo predavali i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje reprezentativnosti.
Ukoliko postoje nove pristupnice u Vašoj sindikalnoj organizaciji od 18.08.2009.god. do danas, a koje u međuvremenu niste dostavili Novom sindikatu zdravstva Srbije, neophodno je da te pristupnice fotokopirate, fotokopije overite pečatom i potpisom predsednika Vaše sindikalne organizacije, te da ih HITNO dostavite kancelariji Novog sindikata zdravstva Srbije.
Imajući u vidu značaj utvrđivanja reprezentativnosti na republičkom nivou organizovanja, smatram da je ovo pitanje nepotrebno dalje elaborirati – jer je sve jasno. Ukoliko, ipak, imate neku nepoznanicu, sve informacije možete dobiti preko kancelarije NSZ.

Dozvolite da iznesem mišljenje da je neophodno ponovo sagledati činjenice koje su od nespornog značaja za članstvo našeg Sindikata.
Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač republika Srbije – u daljem tekstu: PKU – (”Sl glasnik RS” br. 36/10) stupio je na snagu 05.06.2010. godine, dakle pre nešto više od 15 meseci.

Odluka o primeni Posebnog kolektivnog ugovora čiji je osnivač RS na sve poslodavce koji obavljaju zdravstvenu delatnost, odnosno određene poslove zdravstvene delatnosti (”Sl. glasnik RS” br. 42/10) stupila je na snagu 26.06.2010.god., dakle neposredno posle stupanja na snagu PKU.
Ove činjenice su nam poznate.
Isto tako, svima nam je poznato da čl. 150. PKU uređuje dužnost da se otpočne sa pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu PKU. Takođe, nesporna je odredba iz čl. 254. st. 1. Zakona o radu o obaveznosti pregovaranja za zaključivanje kolektivnog ugovora.

Dobro, sve su ovo opšte poznata mesta, svi sindikalni predstavnici i članovi organa našeg Sindikata na bilo kom nivou osnivanja su vrlo dobro upoznati sa ovim odredbama, na kraju krajeva i centralni organi NSZ su više puta (u pisanoj formi, na seminarima, zborovima…) iznosili navedene činjenice.
Možda se pitate koja je svrha ovog ponavljanja onoga što je opšte poznato?
Verovatan odgovor je – realnost na terenu. Posle više od 15 meseci od dana stupanja na snagu PKU i posle godinu dana od termina kada su pregovori za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavaca morali da otpočnu, možemo postaviti pitanje o rezultatima koji su postignuti.
Koliko smo kolektivnih ugovora potpisali na nivou poslodavca? Koliko ih je, kao usaglašene predloge potpisao osnivač? Koliko ih je, konačno, stupilo na snagu? U koliko je slučajeva nastupio kolektivni radni spor u vezi zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca i da li je spor reševan (i konačno rešen) u skladu sa zakonom?
Centralni izvršni odbor NSZ je formirao određeni broj radnih timova koji imaju zadatak da pomognu u pregovaračkom procesu kod poslodavca, ukoliko se za time ukaže potreba. O ovome ste na vreme obavešteni i bilo je slučajeva zahtevanja podrške i angažovanja timova na osnovu zahteva sindikalnih organizacija NSZ.

Uveren sam da ste saglasni da je posle godinu dana potrebno proceniti urađeno. Da bi smo sagledali celinu situacije, a posebno da bi smo mogli da pomognemo koleginicama i kolegama koji imaju poteškoća u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca, imam obavezu da predsednicima sindikalnih organizacija NSZ uputim nekoliko pitanja:

  1. Da li je u Vašoj ustanovi formiran odbor za pregovore (ako nije, objasnite zašto nije)?
  2. Da li ste otpočeli pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca i kada su pregovori otpočeli?
  3. U kojoj ste fazi kolektivnog pregovaranja, ukoliko pregovori još uvek traju?
  4. Da li je tokom pregovora bilo značajnih problema u odnosima sa poslodavcem i drugim sindikatima?
  5. Da li je u toku pregovora došlo do nastanka kolektivnog radnog spora u vezi zaključivanja kolektivnog ugovora i na koji način je kolektivni radni spor rešavan?
  6. Ukoliko ste završili konačan predlog kolektivnog ugovora (potpisan od strane reprezentativnih sindikata u ustanovi i direktora), da li je tekst kolektivnog ugovora poslat osnivaču na potpisivanje?
  7. Da li je osnivač potpisao kolektivni ugovor (navedite i da li je imao određene primedbe) i da li je kolektivni ugovor stupio na snagu?
  8. Možete li da navedete poboljšanja prava članstva koje ste postigli kolektivnim ugovorom kod poslodavca u odnosu na zakon i PKU?

Koleginice i Kolege, normalno da ne morate da odgovorite na sva pitanja, već samo na ona koja se konkretno odnose na Vašu situaciju. Takođe, svaki Vaš komentar koji objašnjava neke posebnosti koje su Vam se desile, a nije obuhvaćen navedenim pitanjima, je koristan i dobrodošao.
Ja bih hteo da napomenem da ovaj Vam ovaj ”upitnik” ili ”anketu” šaljemo, pre svega, iz razloga unapređenja prava članstva. Svi znamo da je svrha potpisivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca sagledavanje posebnosti rada u određenoj ustanovi i postizanje povoljnijih rešenja od onih koje garantuje Zakon o radu i Poseban kolektivni ugovor, a samim tim se postiže unapređenje prava članstva. U tom smislu, neophodno je da Novi sindikat zdravstva Srbije prati nivo prava našeg članstva koji je ostvaren na osnovu rešenja koja su ostvarena u kolektivnim ugovorima kod poslodavca. To je bio osnovni razlog zbog koga je NSZ ponudio sve oblike pomoći svojim sindikalnim organizacijama u procesu pregovaranja, a isto tako i naše namere da izvršimo uvid u ostvarena rešenja.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

U Beogradu, 26.09.2011.god. Živorad Mrkić s.r.
Predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima