OBAVEŠTENJE KME

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ
– Predsednicima Teritorijalnih organizacija NSZ

Predmet: Distribucija akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije objavljenih u ”Službenom glasilu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije”, broj 11 odnosno broj 11 izdanje 2.

Poštovane koleginice i kolege,

u saradnji i koordinaciji sa Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS), Novi sindikat zdravstva Srbije vrši distribuciju akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije objavljenih u ”Službenom glasilu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije”, broj 11, kao i testova koji omogućavaju članovima Komore da reševanjem testova KME ostvare bodove za obnavljanje licence. Broj testova je ograničen, pa vam predlažemo da što pre obavestite putem ”mejla” kancelariju Novog sindikata zdravstva Srbije o vašim potrebama.

U ”Službenom glasilu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije”, broj 11,
objavljeni su, pored ostalog, edukativni materijali i testovi za rešavanje za akreditovane programe kontinuirane medicinske edukacije:
1. ”Dekubitus – značaj rada medicinske sestre u prevenciji i lečenju”, autori strukovne medicinske sestre Nataše Veljković i Mirjane Janković, Opšta bolnica Požarevac; Ev.br.: D-1-1125/18, Odluka o akreditaciji programa KE br: 153-02-3135/2018-01 od 19.11.2018.g.; Odobrenje Zdravstvenog saveta Srbije za sprovođenje u Sl. glasilu KMSZTS del.br.: 1891-1/18 od 21.11.2018.god.; broj bodova KME: 5 (pet);
2. ”Davalaštvo krvi u Srbiji – značaj i perspektive”, autori SMLT Tanja Stamatović i Darko Tomić, Institut za transfuziju krvi Srbije, Udruženje anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije; Ev.br.: D-1-1319/18, Odluka o akreditaciji programa KE br: 153-02-3135/2018-01 od 19.11.2018.g.; Odobrenje Zdravstvenog saveta Srbije za sprovođenje u Sl.glasilu KMSZTS del.br.:1891-1/18/2018 od 21.11.2018.g.; broj bodova KME: 5 (pet)

”Službeno glasilo KMSZTS”, broj 11, sa testovima KME biće distribuirani preko kancelarije Novog sindikata zdravstva Srbije sindikalnim organizacijama NSZ. Uz testove biće prosleđeni i formulari evidencije preuzimanja testova KME od strane članova Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

Predstavnici sindikalne organizacije Novog sindikata zdravstva Srbije su u obavezi da distribuiraju testove svim članovima Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u zdravstvenoj ustanovi koji izraze interesovanje za ovaj program KME, bez obzira na sindikalnu pripadnost ili neko drugo lično svojstvo ili opredeljenje.

Svakom zainteresovanom članu KMSZTS predaje se po jedan primerak ”Službenog glasila” Komore sa testovima. Prilikom preuzimanja testova u formular evidencije preuzimanja testova KME upisuje se ime i prezime i broj licence. Rešeni testovi se zatim vraćaju kancelariji Novog sindikata zdravstva Srbije, koleginici Jasmini Mladenović, operativnom sekretaru NSZ, uz popunjene formulare evidencije preuzimanja testova KME. Novi sindikat zdravstva će zatim proslediti Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije rešene testove, radi evidencije bodova KME u elektronskom registru Komore. Članovi Komore mogu birati kada im je vremenski najbolje da urade testove, imajući u vidu da testovi važe do 19.11.2019.god., a sve u zavisnosti od datuma njihove licencne godine.

Naglašavamo da se ne vraća ceo ”Slubeno glasilo” već samo stranice/izveštaji sa ličnim podacima (prilikom upisivanja broja licence upisati broj licence i celi broj godine kada je izdata, npr. 111111/2017) i tabelom odgovora (strane 27 i 28, 45 i 46 ”Sl. glasila” br. 11, odnosno strane 1 i 2, 9 i 10 ”Sl. glasila” br. 11, izdanje 2).

U Beogradu, 19.03.2019.god.
Živorad Mrkić
predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima