NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA PODNEO INICIJATIVU USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI 12 ČLANOVA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

NOVI SINDIKAT ZDRAVSTVA PODNEO INICIJATIVU USTAVNOM SUDU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI 12 ČLANOVA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Poštovane sindikalne koleginice i kolege,

dana 24.04.2019. godine Novi sindikat zdravstva Srbije, u skladu sa odlukom Predsedništva NSZ, podneo je Inicijativu Ustavnom sudu Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (”Sl. glasnik RS”, br. 106/2018) – u daljem tekstu: PKU.

Ovom Inicijativom Novi sindikat zdravstva traži od Ustavnog suda da oceni ustavnost i zakonitost sledećih 12 članova PKU: člana 12. stav 1., člana 45. stav 2., člana 71. stav 3., člana 121., člana 122., člana 125. stavovi 1., 4. i 5., člana 127. stavovi 1., 2. i 3., člana 128., člana 130., člana 131. stav 2., člana 132. i člana 133. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (”Sl. glasnik RS”, br. 106/2018) SA ZAHTEVOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE.

Navedenim osporenim odredbama PKU učesnici u zaključivanju PKU – Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite ”Nezavisnost” i Vlada Republike Srbije – brutalno su diskriminisali i stavili u teško neravnopravan položaj više hiljada zaposlenih u zdravstvu koji su organizovani, sindikalno deluju i pripadaju svim drugim sindikatima u zdravstvu, a ne navedenim ”reprezentativnim” sindikatama – potpisnicima PKU, koji su u stvari monopolisti, uzurpatori i dvorski sindikati.

Polazeći od navedenog, sagledavajući sve moguće štetne posledice grubog i nedvosmislenog kršenja ljudskih prava i diskriminacije više desetina hiljada građana Republike Srbije, Novi sindikat zdravstva je izneo zahtev da Ustavni sud uzme u razmatranje podnetu inicijativu, a da do donošenja konačne odluke određivanjem privremene mere OBUSTAVI IZVRŠENJE pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu osporenih odredaba Posebnog kolektivnog ugovora, odnosno da spreči pravno dejstvo osporenih odredaba PKU.

Novi sindikat zdravstva posebno ističe da NISMO TRAŽILI ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba PKU kojima se uređuju prava zaposlenih i kojima su utvrđene osnovane pogodnosti i posebna prava za zaposlene u zdravstvu.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam kopiju Inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

za Novi sindikat zdravstva Srbije

Živorad Mrkić s.r., predsednik

( Kompletan tekst Inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti možete preuzeti od predstavnika Novog sindikata zdravstva u vašoj zdravstvenoj ustanovi.)

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima