Ministru zdravlja Republike Srbije Ass.dr Zlatiboru Lončaru

Predmet: Predlog Ministru zdravlja Republike Srbije da podnese inicijativu za izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama „Sl.glasnik RS“ 44/01 – prečišćen tekst sa izmenama i dopunama, „Sl.glasnik RS“ br.11/12.

Poštovani gospodine Ministre,

Novi sindikat zdravstva Srbije obraća Vam se ovim predlogom da pokrenete inicijativu za izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama „Sl.glasnik RS“ 44/01, prečišćen tekst sa izmenama i dopunama „Sl.glasnik RS“ br.11/12 – u daljem tekstu: Uredba.

Napominjemo da se trenutno važeći tekst Uredbe primenjuje od 22.02.2012.god., što je Vama lično veoma dobro poznato.

Kada je u pitanju zdravstvena delatnost, Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Državna revizorska institucija u novije vreme insistiraju na striktnoj primeni koeficijenata iz Uredbe prilikom obračuna zarada zaposlenih u zdravstvu.

Gospodine Ministre, Uredba u svom članu 2. tačka 13. „U zdravstvenim ustanovama“ određuje koeficijente za isplatu zarada zaposlenim u zdravstvenim ustanovama. Primetili smo da u navedenoj tački postoji veoma ozbiljna greška i nelogičnost kada je u pitanju isplata zarada određenoj grupi zaposlenih.

Naime, u Uredbi, kada su u pitanju zdravstvene ustanove, uopšte nisu prepoznati poslovi tehničkog održavanja objekata i opreme sa IV stepenom stručne spreme. To znači da svi elektrotehničari, elektrotehničari-automatičari, tehničari-operateri centralnih sistema upravljanja, građevinski tehničari, saobraćajni tehničari, mašinski tehničari i druge osobe tehničke struke sa IV stepenom stručne spreme i stručnim nazivom tehničar u Uredbi nisu prepoznati i kao takvi u zdravstvenim ustanovama, kada je u pitanju isplata zarada, kao i da ”ne postoje”.

Šta više, striktnom primenom Uredbe, navedenim zaposlenima je smanjena plata na nivo III stepena stručne spreme tehničke struke (na nivo električara, bravara, vodoinstalatera i sl.), praktično im je ukinut stepen stručne spreme koji imaju, te su na taj način tehničari materijalno i profesionalno oštećeni i stavljeni u neravnopravan položaj.

Uz to su i diskriminisani u odnosu na druge zaposlene u zdravstvu. Na primer, kada su u pitanju upravni, ekonomski i administrativni poslovi, Uredbom je prepoznat IV stepen stručne spreme, a u tehničkim poslovima u zdravstvenoj delatnosti nije. Postoje poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja sa V stepenom stručne spreme (koeficijent 10,71), IV stepen stručne spreme je „preskočen“, da bi se poslovi tehničkog održavanja ponovo pojavili tek sa III stepenom stručne spreme (koeficijent 8,98).

Time su zaposleni tehničke struke sa IV stepenom stručne spreme stavljeni u profesionalno neravnopravan položaj, umanjena im je zarada i diskriminisani su u odnosu na ostale zaposlene u zdravstvenim ustanovama.

Takođe, napominjemo da u drugim javnim službama Uredba prepoznaje IV stepen stručne spreme u smislu tehničkog održavanja objekata i opreme: u kulturi – vodoinstalater, elektroinstalater, stolar, vozač – IV stepen stručne spreme (koeficijent 9,60); u pozorištima – majstori u radionicama, na održavanju zgrade i opreme – IV stepen stručne spreme (koeficijent 10,10) itd.

Ovo znači da su u drugim javnim službama prepoznati poslovi tehničara iz grupacije tehničkih naučnih disciplina kao posebna profesionalna grupa, te da su za svoj rad adekvatno plaćeni. Samim tim, tehničari na održavanju objekata, opreme i instalacija u zdravstvenim ustanovama su profesionalno i materijalno oštećeni i diskriminisani.

Poštovani gospodine Ministre, Novi sindikat zdravstva Srbije Vam iznosi predlog da pokrenete inicijativu prema Vladi Republike Srbije da se izvrše izmene i dopune Uredbe, da tehničari koji obavljaju poslove održavanja objekata, opreme i instalacija sa IV stepenom stručne spreme budu prepoznati kao profesionalna i platna grupa i na adekvatan način plaćeni. Polazeći od čl. 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl.glasnik RS“ br. 34/2001) za ovakvu odluku Vlade postoji formalno-pravni osnov, a smatramo da je nesumnjivo da postoji i suštinski osnov.

S poštovanjem,
U Beogradu, 26.12.2014.god. za Novi sindikat zdravstva Srbije

Živorad Mrkić, predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima