APEL NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE NARODNIM POSLANICIMA

Predmet: Apel poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini RS, da odbijanjem da usvoje Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, reafirmišu principe socijalnog dijaloga i značaj kolektivnih ugovora.

Uvažene dame i gospodo, poštovani narodni poslanici,

Novi sindikat zdravstva Srbije Vam se obraća ovim apelom, ma makar on bio redak glas ”vapijućeg u pustinji”. Naime, apelujemo na Vas da odbijanjem da usvojite Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru reafirmišete principe socijalnog dijaloga i značaj kolektivnih ugovora.

Zašto se plate zaposlenih u javnim službama ne bi uređivale socijalnim dijalogom i kolektivnim ugovorima? Koji je razlog da se umesto kolektivnih ugovora, koji su civilizacijska tekovina i pokazatelj demokratičnosti društva, pristupa birokratskom i autokratskom principu uređivanja plata isključivom voljom države, uz nešto ”socijalne kozmetike”?

Pozivamo Vas da pođete od pravnih normi i civilizacijskih tekovina koje promovišu kolektivno pregovaranje prilikom utvrđivanja zarada zaposlenih, te da istaknete evropski socijalni princip da kada je država u poziciji poslodavca, tada treba prema svojim zaposlenima da se postavi kao korektni poslodavac, a ne kao država – kroz institucije monopola državne vlasti i sile.

Zbog čega se zarade zaposlenih u javnom sektoru uređuju posebnim zakonom koji isključuje institut uređivanja zarada prevashodno socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem? Takav stav nije u skladu sa vrednostima i dokumentima Evropske unije, kojoj težite.

Šta više, rešenja iz Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru dijametralno su različita od rešenja domaćeg Zakona o radu, član 3. stav 1., koji uređuje da će se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvrđivati kolektivnim ugovorom.

Takođe, Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je suštinski protivan Konvenciji 98 Međunarodne organizacije rada o pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore iz 1949. god. Ova Konvencija obavezuje države članice MOR-a koje su je ratifikovale ”… da se potstakne i unapredi razvoj i šire korišćenje procedure dobrovoljnih pregovora putem kolektivnih ugovora…”. Kako će Republika Srbija  potsticati npr. privatne poslodavce da uređuju zarade zaposlenih kolektivnim ugovorima, kada se sama ne pridržava tog principa tamo gde je ona poslodavac?

Sem toga, zar neće usvajanjem Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru biti diskriminisano više stotina hiljada zaposlenih u Republici Srbiji? Dok ostali zaposleni u našoj zemlji imaju pravo da svoje plate uređuju kolektivnim pregovaranjem i zaključivanjem kolektivnih ugovora, zaposleni u javnom sektoru su za ovo pravo uskraćeni, samim tim i diskriminisani.

Poštovane dame i gospodo, pozivamo Vas, narodne poslanike iz svih poslaničkih grupa, da odbijete da usvojite predlog navedenog Zakona i time reafirmišete principe socijalne demokratije i pravde.

U Beogradu, 26.02.2016.god.
za  Novi  sindikat  zdravstva  Srbije

Živorad  Mrkić s.r.,  predsednik

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima