Na navedeni zahtev ministar zdravlja je odgovorio svojim dopisom br. 120-01-7/2010-03, koji Vam takođe dostavljamo u prilogu. Kao što je i očekivano, ministar zdravlja je odgovorio da se u skladu sa Zakonom o budžetu za 2010.g., kao i u skladu sa Programom Vlade za ublažavanje posledica globalne finansijske krize, sprovodi nominalno zamrzavanje plata u 2010.g. za sve direktne i indirektne korisnike sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Međutim, ono što je veoma važno istaći u dopisu ministra zdravlja je poslednja rečenica u drugom pasusu: „Pored toga, Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010.g., sa projekcijama za 2011. i 2012.godinu nije predviđeno povećanje sredstava za plate zaposlenih u javnim službama.” Dakle, iz navedenog Memoranduma sasvim se jasno vidi da Vlada Srbije ne namerava da poveća zarade zaposlenima u javnim službama sve do 2012.g.

Uz to, skrećemo Vam posebnu pažnju na izjavu Alberta Jegera, šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju je dao 24.02.2010.g. u Beogradu. Naime, Jeger je izjavio da MMF ima bojazan da će se plate u javnom sektoru Srbije, ipak, povećati 2012.g., jer je to izborna godina. Imajući u vidu da je MMF naš najveći diktator, te da mnogo bolje zna šta će se desiti u Srbiji od Vlade Srbije (Vlada sprovodi njihove planove, zar ne?), ovu izjavu treba prihvatiti kao veoma autentičnu.

Dakle, u periodu od septembra 2008.g., do nekog nepoznatog meseca u 2012.g. (možda „limburga”, a možda „jegera”) neće biti, po svemu sudeći, nikakvog povećanja zarade za zaposlene u zdravstvu. Imajući u vidu trenutne ekonomske trendove (pad proizvodnje, pad izvoza, rast nezaposlenosti, rast inflacije, povećanje cena na malo, pad dinara…), jedini zaključak koji se može izvesti je da ćemo te 2012.g. biti mnogo siromašniji nego što smo bili 2008.g.

članstvo Novog sindikata zdravstva Srbije sve češće izražava ozbiljnu zabrinutost za svoj socijalni i ekonomski položaj, jer nije teško sagledati celokupnu težinu situacije u kojoj se nalazimo. Na nama je, kao autentičnom sindikatu zdravstva, da obezbedimo članstvu mogućnost i opcije da se bori za poboljšanje svog ekonomskog, društvenog i profesionalnog položaja. Radi ostvarenja naših programskih ciljeva i zaštite prava svakog našeg člana na dostojanstven život i profesionalno uvažavanje, NSZ će zajedno sa drugim sindikatima organizovati sve aktivnosti koje su neophodne. Ostaje ono najvažnije, a to je podrška članstva. Jer, Sindikat, to je članstvo, Sindikat je jak onoliko koliko mu je članstvo aktivno i spremno da pomogne sebi, podržavajući svoj Sindikat.

O neposrednim sindikalnim aktivnostima, kao i o svemu onome što sindikati javnog sektora u Srbiji planiraju da urade kao svoj odgovor Vladi na njenu politiku (politika štednje na najsiromašnijima) bićete uredno obavešteni. Predlažem Vam da celokupno članstvo upoznate sa dopisom ministra zdravlja koji smo primili, pogotovo sa navodima iz završne rečenice ovog dopisa.

U prilogu ove okružnice dostavljamo Vam i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene zaštite (Sl.glasnik RS 112/09) – u daljem tekstu Pravilnik. Ovim podzakonskim aktom ministar zdravlja je izmenio i dopunio Pravilnik iz 2006.g. Predlažemo Vam da obratite pažnju na ovaj Pravilnik, jer on uređuje kadrovske normative na, praktično, svim nivoima organizovanja zdravstvene službe u našoj zemlji. Svaki sindikalni predstavnik morao bi da bude dobro upoznat sa pitanjem poštovanja kadrovskih normativa u zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi, a sve zarad zaštite prava i interesa našeg članstva. Imajući u vidu da su odredbe iz Pravilnika obavezujuće, neophodno je da utvrdite da li se one u Vašoj ustanovi poštuju.

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

U Beogradu, 24.02.2010.godine Živorad Mrkić
Predsednik Novog sindikata zdravstva Srbije

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima