ШТИТЕЋИ СВОЈА ПРАВА, ШТИТИМО ИНТЕГРИТЕТ ПРОФЕСИЈЕ И ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ

НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ ЈЕ ПРИМИО ЗНАЧАЈАН БРОЈ ОБАВЕШТЕЊА И ПРИТУЖБИ, КАКО ОД СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА, ТАКО И ОД НАШЕГ ЧЛАНСТВА, ДА ЈЕ ИНТЕНЗИВИРАНО КРШЕЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА У ВИШЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА. ОВИ ПРОТИВПРАВНИ ПОСТУПЦИ РУКОВОДИЛАЦА ОДРЕЂЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СЕ, УГЛАВНОМ, ОДНОСЕ НА СЛЕДЕЋЕ СЛУЧАЈЕВЕ:

  1. НЕПЛАЋАЊЕ ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ, ИЛИ НЕАДЕКВАТНО ПЛАЋАЊЕ, ОДНОСНО КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ УВЕЋАЊА ЗАРАДЕ ЗА СВЕ ОБЛИКЕ ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА;

  2. НЕИСПЛАЋИВАЊЕ СТИМУЛАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА, ИЛИ НЕПРАВИЧНО И  НЕПРИМЕРЕНО ПЛАЋАЊЕ СТИМУЛАЦИЈЕ, ГДЕ ИСПЛАТУ СТИМУЛАЦИЈЕ НЕ ДОБИЈАЈУ ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ЈЕ ЗАИСТА ЗАСЛУЖУЈУ, ШТО ЈЕ СУПРОТНО СВИМ ОПШТЕПРИХВАЋЕНИМ ВРЕДНОСНИМ НОРМАМА;

  3. ЗНАЧАЈНИ ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ И КОНТРОЛИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ПОГОТОВО ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА У УСЛОВИМА БРЗОГ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19, У СМИСЛУ НЕСПРОВОЂЕЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА И ПОСТУПАКА, НЕПОТРЕБНЕ ЕКСПОЗИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ, НЕАДЕКВАТНЕ ИЛИ НЕДОВОЉНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ, ШТО ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМА ВЕЛИКИ БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КОЈИ СУ ИНФИЦИРАНИ И ОБОЛЕЛИ;

  4. ПРОТИВПРАВНО ПРЕМЕШТАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, БЕЗ ПОНУДЕ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ ИЛИ ДОНОШЕЊА ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА У ПИСАНОЈ ФОРМИ, ИЛИ БЕЗ ДОНОШЕЊА ПИСАНОГ РЕШЕЊА ПОСЛЕ ХИТНОГ ПРЕМЕШТАЊА ЗАПОСЛЕНОГ НА ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, ШТО ПРЕДСТАВЉА ГРУБО КРШЕЊЕ ПОЗИТИВНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА;

  5. НЕДОВОЉАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, ЗНАЧАЈАН ПАД ЕФЕКТИВНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗБОГ ОБОЉЕВАЊА (ИЛИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЈЕ) ОД COVID-19, ИЗЛОЖЕНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕВЕЛИКОМ РАДНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ, ИЗГАРАЊЕ НА ПОСЛУ, ПРЕВЕЛИК БРОЈ ЧАСОВА ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА, СТАЛНЕ ИЗМЕНЕ РАСПОРЕДА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ, БЕЗ ПРАВОВРЕМЕНОГ ИНФОРМИСАЊА, ИЗРАЖЕНИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊИХ ОДМОРА, ПИТАЊЕ НЕОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ О АКТУЕЛНИМ ПРОБЛЕМИМА;

  6. ПРИТИСЦИ, ПОНИЖАВАЊЕ И ПРЕТЊЕ ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ ТРАЖЕ ДА СЕ ПОШТУЈУ ЊИХОВА ПРАВА, ИЗРАЖЕЊЕ ПОЈАВЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ.

ОВДЕ СМО ИЗНЕЛИ САМО НАЈУЧЕСТАЛИЈЕ ПРОБЛЕМЕ, КОЈИМА ЈЕ НАШЕ ЧЛАНСТВО ИЗЛОЖЕНО. НОВИ СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА ПРЕДУЗИМА СВЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ, У СКЛАДУ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА, ЗА ЗАШТИТУ НАРУШЕНИХ ПРАВА СВОЈИХ ЧЛАНОВА. УКОЛИКО СТЕ ИЗЛОЖЕНИ КРШЕЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА, ОБРАТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВНИКУ НОВОГ СИНДИКАТА ЗДРАВСТВА У ВАШОЈ УСТАНОВИ. ТАКОЂЕ, МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ И КАНЦЕЛАРИЈИ НАШЕГ СИНДИКАТА (тел. (011) 3612-588; мејл: novisindikatzdravstva@gmail.com), ИЛИ НА ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОН СИНДИКАТА: 064/13 57 083 (сваког дана, од 08.00 до 21.00 часова).

Нови синдикат здравства Србије

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима