Проглас о одржавању VII Редовне скупштине Новог синдиката здравства Србије

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ВИИ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ НСЗ
У складу са чл.24. ст.2. Статута Новог синдиката здравства Србије, сагласно Одлуци о сазивању ВИИ Редовне скупштине НСЗ (бр. 46/13 ), Организациони одбор ВИИ Редовне скупштине НСЗ (у даљем тексту: Организациони одбор) на седници одржаној дана 07.03.2013.г. доноси и објављује

ПРОГЛАС
о одржавању VII Редовне скупштине Новог синдиката здравства Србије
Организациони одбор обавештава чланство Новог синдиката здравства Србије да:

1. VII Редовна скупштина Новог синдиката здравства Србије (у даљем тексту: Редовна скупштина или Скупштина) одржаће се у четвртак, 18.априла 2013.г., са почетком у 11 часова, у сали Дома синдиката –сала на првом спрату (улаз из Дечанске), Београд.

2. Поштујући принцип пропорционалности, а поступајући по чл.25. Статута НСЗ, Организациони одбор установљава правило да ће се број делегата синдикалним организацијама НСЗ одређивати по следећим принципима:
а) Организациони одбор ће одредити припадајућу квоту делегата по синдикалним организацијама које улазе у састав Новог синдиката здравства Србије,
б) Сабирањем броја делегата који припадају синдикалним организацијама, добија се укупан број делегата Скупштине.
в) Број делегата који припадају синдикалној организацији одређује се по следећем принципу: на прву стотину активних чланова Синдиката (од 1-100 чланова) синдикалној организацији припада 1 делегат; за сваку наредну отпочету стотину синдикалној организацији припада још по један делегат (на пр. 101 члан – 2 делегата; 201 члан -3 делегата; 301члан – 4 делегата…). На овај начин се непосредно одређује број делегата синдикалне организације.
г) У завршном обавештењу о квотама делегата, Организациони одбор ће обавестити синдикалне организације о броју делегата који припадају синдикалним организацијама (квоте делегата). Завршно обавештење о квотама делегата биће достављено синдикалним организацијама до 01.04.2013.г., заједно са почетним предлогом измена и допуна Статута НСЗ и предлогом дневног реда Скупштине.
д) Коначне листе делегата, са именима и презименима делегата, као и приложеним именима и презименима резервних делегата (који се активирају само уколико је делегат са примарне листе спречен да присуствује) синдикалне организације су дужне да доставе Организационом одбору најкасније до 10.04.2013.г. до 12 часова.

3. Организационом одбору се могу доставити амандмани и мишљења о изменама и допунама Статута НСЗ , као и предлози измена и допуна дневног реда Скупштине најкасније до 10.04.2013.г. до 12 час. Коначан усаглашен предлог измена и допуна Статута НСЗ и дневног реда, биће достављен синдикалним организацијама до 13.04.2013.г.
4. Кандидатуре за избор Председника НСЗ прилажу се по принципу појединачног кандидовања. Кандидатура обавезно садржи: име и презиме председничког кандидата, његов ЈМБГ, тачну адресу становања и контакт телефоне и мора бити својеручно потписана. Уз кандидатуру се доставља синдикална биографија и председнички програм у писаној форми. Кандидатуре за Председника НСЗ се достављају Организационом одбору најкасније до 10.04.2013.г. у 12 час. Неблаговремено достављене и непотпуне кандидатуре неће се узети у разматрање. Благовремено и исправно достављене кандидатуре биће послате свим синдикалним организацијама на увид до 13.04.2013.г.

Све информације о Редовној скупштини можете добити од Организационог одбора на
тел/факс 011/ 32 31 581.

У Београду, 07.03.2013.г.
Организациони одбор

Уколико вам се свидео чланак поделите са пријатељима