Vesti

OBAVEŠTENJE O KONTINUIRANOJ MEDICINSKOJ EDUKACIJI

OBAVEŠTENJE O KONTINUIRANOJ MEDICINSKOJ EDUKACIJI

POŠTOVANE KOLEGE, OBAVEŠTAVAMO VAS DA ĆE OD 01.04.2019.GOD. NA SAJTU UDRUŽENJA ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA http://kontinuiranaedukacijaumozr.org ( NA KOJI DIREKTNO MOŽETE UĆI I SA SAJTA NOVOG SINDIKATA ZDRAVSTVA SRBIJE, PRITISKOM NA LINK UDRUŽENJA), U PONUDI BITI DVA RADA I TO: 1. ZDRAVSTVENA NEGA PACIJENATA SA ILEUSOM, 5 BODOVA 2. PRIMENA LOKALNE […]

OBAVEŠTENJE KME

OBAVEŠTENJE KME

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ – Predsednicima Teritorijalnih organizacija NSZ Predmet: Distribucija akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije objavljenih u ”Službenom glasilu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije”, broj 11 odnosno broj 11 izdanje 2. Poštovane koleginice i kolege, u saradnji i koordinaciji sa Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (KMSZTS), Novi sindikat zdravstva […]

ZAKLJUČAK VLADE RS O POVEĆANJU PLATA U ZDRAVSTVU

ZAKLJUČAK VLADE RS O POVEĆANJU PLATA U ZDRAVSTVU

Poštovane koleginice i kolege, dostavljamo vam zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 121-161/2019 od 16.01.2019.god. Ovim zaključkom se uređuju osnovice za obračun, u neto iznosu, za plate zaposlenih u javnom sektoru za januar 2019.god. Plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite uređene su tč. 6. Zaključka, gde možete videti IZNOSE OSNOVICA za obračun plata za doktore […]

Zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 121-161/2019 od 16.01.2019.god.

Zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 121-161/2019 od 16.01.2019.god.

Poštovane koleginice i kolege, dostavljamo vam zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 121-161/2019 od 16.01.2019.god. Ovim zaključkom se uređuju osnovice za obračun, u neto iznosu, za plate zaposlenih u javnom sektoru za januar 2019.god. Plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite uređene su tč. 6. Zaključka, gde možete videti iznose osnovica za obračun plata za doktore […]

Uporedno razmatranje rešenja iz novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove

Uporedno razmatranje rešenja iz novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ – Predsednicima Teritorijalnih organizacija NSZ – Članstvu Predmet: Uporedno razmatranje rešenja iz novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u odnosu na rešenja iz ranijeg Posebnog kolektivnog ugovora. Poštovane koleginice i kolege, Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji […]