Okružnica Predsednika NSZ povodom dopisa ministra zdravlja od 22.02.2012.god.

– Predsednicima sindikalnih organizacija NSZ;
– Predsednicima teritorijalnih organizacija NSZ;
– Članstvu

Predmet: Okružnica Predsednika NSZ povodom dopisa ministra zdravlja od 22.02.2012.god.

Poštovane Koleginice i Kolege,
obraćamo vam se povodom dopisa ministra zdravlja Prof.dr Zorana Stankovića od 22. februara 2012.god., a koji je ministar uputio u obliku cirkularnog pisma zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. U zdravstvene ustanove dopis je pristigao pre desetak dana.

Radi se o našim kolektivnim ugovorima, odnosno o potpisivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca od strane osnivača (Vlade RS), koju u ovom slučaju predstavlja ministar Stanković. U suštini, ministar Stanković nam je ovim cirkularnim pismom stavio do znanja da neće potpisati kolektivne ugovore kod poslodavca koji su mu dostavljeni, jer ima tumačenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (01 Br. 112-07-18/2012 od 7. februara 2012.god.), na osnovu koga je izvukao zaključak da ” …Kolektivni ugovori kod poslodavca ne mogu biti predmet razmatranja i potpisivanja i da se moraju uskladiti sa napred iznetim mišljenjem …”

Šta je to nedopustivo u kolektivnim ugovorima kod poslodavca, koje smo potpisali mi kao sindikalni predstavnici i direktori zdravstvenih ustanova, po mišljenju ministra Stankovića i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo?
”Grešni smo” što smo prepisivali odredbe Posebnog kolektivnog ugovora, što kolektivnim ugovorima kod poslodavca nismo uredili samo ona pitanja na koje nas Poseban kolektivni ugovor direktno upućuje i što nismo uneli samo ona rešenja koja su povoljnija za zaposlene.
Posle konsultacija koji smo obavili sa našim sindikalnim advokatom dr Goranom Popovićem, kao i posle konsultacija u okviru nadležnih sindikalnih organa, došli smo do zaključka da je ministar Stanković ozbiljno pogrešio, šta više – po našem mišljenju -je prekršio Zakon o radu.
Naime, ministar Stanković je, u skladu sa čl. 247. Zakona o radu, učesnik u zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca, za one zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, u funkciji ovlašćenog organa osnivača. To je nesporno.

Međutim, na osnovu čl. 254. Zakona o radu, ”Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora dužni su da pregovaraju”.
Ministar Stanković narušava proces pregovaranja i izbegava svoje učestvovanje (ili učestvovanje lica koje on ovlasti) u procesu pregovaranja. Navedenim cirkularnim pismom on izražava svoju jednostranu volju i nameće tumačenje jedne strane kao definitivno, odbijajući da potpiše kolektivne ugovore kod poslodavca. Zapravo, ovakvim svojim stavom ministar Stanković je prekršio svoju obavezu da pregovara, a umesto principa socijalnog dijaloga uveo princip ”socijalnog diktata”. Zaključio je da je u pravu i tačka! Međutim, pregovori podrazumevaju da se razgovara sa drugom stranom pre nego što se donese odluka. Možda ministru to nije imao ko da objasni?

Gledano sa aspekta čiste (idealizovane) pravne teorije, zaista je nepotrebno prepisivati odredbe važećeg Posebnog kolektivnog ugovora u kolektivne ugovore kod poslodavca. Ovo je dobro primeniti u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj. Međutim u Srbiji, mi smo imali situaciju da punih 5 godina nismo imali važeći Poseban kolektivan ugovor u zdravstvenoj delatnosti (od septembra 2005. do juna 2010. godine). Zamislite kakav bi haos nastao (i ovako imamo priličan haos …) da u kolektivnim ugovorima kod poslodavca, koji su bili na snazi u septembru 2005.god., nismo imali pojedine PREPISANE odredbe Posebnog i Opšteg kolektivnog ugovora – koji su tada prestali da važe. Trenutno važeći Poseban kolektivni ugovor je na snazi do 06.06.2013.god., još nešto više od godinu dana. Da li će mu biti produžena važnost? Ko to može u zemlji Srbiji da nam garantuje? Niko…

Takođe, nismo sigurni da je ministar Stanković sagledao činjenicu da ako odbija da potpiše kolektivne ugovore kod poslodavca, a uz to izbegava i da pregovara, ulazi u kolektivni radni spor povodom zaključivanja kolektivnih ugovora. Pošto se radi o zdravstvenoj delatnosti, učesnici u tom sporu na osnovu čl. 18. i 19. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, imaju dužnost da pristupe mirnom rešavnju radnog spora, te da o nastalom kolektivnom radnom sporu obaveste direktora Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Normalno, zdravstvo je delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom, te je mirno rešavanje radnih sporova dužnost. Imajući u vidu broj zdravstvenih ustanova kojima je ministar Stanković odbio da potpiše kolektivni ugovor kod poslodavca, Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, verovatno, ostaje samo mogućnost da angažuje dodatne, ”honorarne” miritelje, jer broj aktuelnih miritelja ne bi bio ni izdaleka dovoljan …

Šta bi moglo da se zaključi? Branite kolektivne ugovore kod poslodavca, pogotovo ako su kvalitetni i pružaju povoljnija rešenja za zaposlene (takvi bi trebalo svi da budu). Smatramo da je dobro da se obratite ministru Stankoviću sa upozorenjem da smatramo da je prekršio Zakon o radu, jer izbegava dužnost da pregovara. Potrudite se da iza dopisa kojim se obraćate ministru stoje svi reprezentativni sindikati u ustanovi i direktor, jer to je vaš zajednički dopis, baš kao što je vaš kolektivni ugovor plod vašeg zajedničkog rada. Moramo objasniti ministru razliku između socijalnog dijaloga i ”socijalnog diktata”, te da se svi problemi mogu rešiti pregovorima. Na kraju svakog sukoba, nesporazuma ili netolerancije, opet stoje – pregovori. Mi to razumemo, očekujejemo da to razumeju i ministar Stanković i njegovi saradnici.

Takođe, posebno se obraćamo Koleginicama i Kolegama čiji neposredni osnivač nije Republika Srbija. Može vam se desiti – u nekoliko gradova i opština se već i desilo – da vam se predstavnik osnivača (Pokrajina, grad, opština) obrati sa veoma sličnim dopisom kakav je cirkular ministra Stankovića. Pošto se radi o istom osnovu i praktično istim stavovima (iz dosadašnjeg iskustva vidimo da je upravo tako), zaključak koji se odnosi na ministra Stankovića primenljiv je i na predstavnike osnivača vaših zdravstvenih ustanova.

U svakom slučaju, za pomoć i savet se možete uvek obratiti vašem Sindikatu: Novi sindikat zdravstva Srbije – Centralni izvršni odbor, Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5, tel/faks (011) 32 31 581 ili 3612 588, elektronska pošta: novisindikatzdravstva@gmail.com

Sindikalni pozdrav, sa solidarnošću!

U Beogradu, 29.03.2012.god. Živorad Mrkić
Predsednik NSZ

Ukoliko vam se svideo članak podelite sa prijateljima

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *